Skip to Content

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

      Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje každoročně soutěž pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie, a to ve dvou kategoriích:

  • A - diplomové práce
  • B - publikované původní práce, resp. soubor prací

V obou kategoriích jsou předložené práce oponovány. Součástí soutěže je ústní prezentace výsledků práce na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM, kdy jsou soutěžící zároveň seznámeni s oponentskými posudky. Veřejná část zase­dání je poté ukončena vyhlášením výsledků soutěže a předáním cen. V každé kategorii jsou vyhod­noceny 3 nejlepší práce; s oceněním je spojena finanční odměna až ve výši 10 000 Kč (pro kategorii A), pro kategorii B se jedná o finanční odměnu až 30 000 Kč. O uskutečnění soutěže roz­hodne Předsednictvo hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM podle počtu přihlášených prací.

 

Výsledky jednotlivých ročníků soutěže

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie pro rok 2017

 

Podmínky účasti v soutěži v roce 2017

Kategorie A - diplomové práce:  Práce vznikla v rámci studijního programu české vysoké školy a nebyla obhájena dříve než v roce předcházejícím roku soutěže.

Kategorie B - publikované práce a jejich soubor:  Autor musí být mladší 35 let ke dni uzávěrky přihlášek a má afiliaci českého pracoviště.

 

Přihlášky se podávají pouze elektronicky a jejich uzávěrka  je  4. října 2017.

Případné další informace podá 

Dr. Tomáš Matoušek

IACH AV ČR, v.v.i.,Vídeňská 1083, 142 20 Praha

tel. 241 062 474

matousek@biomed.cas.cz

 

Součástí přihlášky musí být

Pro kategorii A:

 

ONLINE FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY - KATEGORIE A

 

Pro kategorii B:

  • souhrn práce/souboru prací a v případě souboru prací také seznam jednotlivých prací, v elektronické podobě - templát ke stažení
  • práce v elektronické formě
  • prohlášení zástupce spoluautorů o podílu soutě­žícího na předložené práci a kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon) na uvedené spoluautory, česky nebo anglicky

Prohlášení spoluautorů - česká verze

Prohlášení spoluautorů - anglická verze

 

ONLINE FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY - KATEGORIE B

 

    Součástí soutěže je ústní prezentace práce na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM. Předběžný termín konání soutěže je 30. listopadu 2017 v Brně. V obou kategoriích jsou na přihlášené práce předem vypracovány posudky, po jednom na diplomové práce v kategorii A a po dvou na práce v kategorii B. Souhrny soutěžních prací a posudky budou soutěžícím i porotě k dispozici při zahájení prezentací ve formě sborníku.

   O uskutečnění soutěže v jednotlivých kategoriích roz­hodne Předsednictvo hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM podle počtu přihlášených prací. Pokud se soutěž neuskuteční, přihlášené práce se mohou zúčastnit soutěže v následujícím roce i pokud by nesplnily časová kritéria pro obhajobu, resp. věk soutěžícího. Předsednictvo Hlavního výboru SSJMM si v případě velkého počtu přihlášených také vyhrazuje právo provést výběr soutěžících pro ústní prezentaci. Účastníkům budou uhrazeny cestovní náklady (z ČR) na soutěž na základě předložených jízdenek. Po skončení soutěže budou všechny doručené materiály soutěží­cím vráceny.

   V každé kategorii budou práce oceněny 1. - 3. cenou; s ní je spojena finanční odměna ve výši až 10 000 Kč pro kategorii A a až 30 000 Kč pro kategorii B. Souhrny oceněných prací budou také zveřejněny v Bulletinu Společnosti. Hlavní výbor SS JMM má právo na základě kvality příspěvků rozhodnout o počtu udělených cen či o jejich redukci.

   Další informace je možné získat ve starších číslech Bulletinu Společnosti (např. vyhodnocení minulých ročníků, včetně abstrakt oceněných prací, byla uveřejněna v č. 158, 162, 166 a 170)Dr. Radut | page