Skip to Content

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

      V obou kategoriích jsou předložené práce oponovány. Součástí soutěže je ústní prezentace výsledků práce na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM, kdy jsou soutěžící zároveň seznámeni s oponentskými posudky. Veřejná část zase­dání je poté ukončena vyhlášením výsledků soutěže a předáním cen. V každé kategorii jsou vyhod­noceny 3 nejlepší práce; s oceněním je spojena finanční odměna až ve výši 10 000 Kč (pro kategorii A), pro kategorii B se jedná o finanční odměnu až 30 tisíc Kč. O uskutečnění soutěže roz­hodne Předsednictvo hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM podle počtu přihlášených prací.

 

Výsledky jednotlivých ročníků soutěže

 

Podmínky účasti v soutěži v roce 2016 :

Autor je mladší 35 let ke dni podání přihlášky. Práce vznikla v rámci studijního programu české vysoké školy (kategorie A) nebo autor má afiliaci českého pracoviště (kategorie B).

 

Práci do soutěže pro obě kategorie je nutno zaslat nejpozději do 5. října 2016  na adresu:    

matousek@biomed.cas.cz

 

Dr. Tomáš Matoušek

IACH AV ČR, v.v.i.,Vídeňská 1083, 142 20 Praha

tel. 241 062 474

 

Součástí přihlášky musí být

Pro kategorii A:

Přijímání přihlášek bylo uzavřeno

  • souhrn práce v rozsahu asi 1 strany v elektronické podobě
  • práce v elektronické formě

Pro kategorii B:

Přijímání přihlášek bylo uzavřeno

  • souhrn práce/souboru prací v rozsahu asi 1 strany a v případě souboru prací také seznam jednotlivých prací, v elektronické podobě
  • práce v elektronické formě
  • prohlášení zástupce spoluautorů o podílu soutě­žícího na předložené práci a kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon) na uvedené spoluautory, česky nebo anglicky

Prohlášení spoluautorů - česká verze

Prohlášení spoluautorů - anglická verze

    Ústní prezentace proběhne v prosinci 2016 a přihlášení účastníci budou k účasti na ni písemně vyzváni. Předsednictvo Hlavního výboru SSJMM si v případě velkého počtu přihlášených vyhrazuje právo provést výběr soutěžících pro ústní prezentaci.  Po skončení soutěže budou všechny doručené materiály soutěží­cím vráceny. Po ústní prezentaci budou mimopražským účastníkům uhrazeny cestovní náklady (z ČR) na základě předložených jízdenek.

Hlavní výbor SSJMM má právo na základě kvality příspěvků nebo počtu přihlášených účastníků rozhodnout o zrušení některých cen či o jejich redukci.

Další informace je možné získat ve starších číslech Bulletinu Společnosti (např. vyhodnocení minulých ročníků, včetně abstrakt oceněných prací, byla uveřejněna v č. 158, 162, 166 a 170)

 

Odměny pro výherce:

Kategorie A

1.místo:           10 000,- Kč

2.místo:            6 000,- Kč

3.místo:            3 000,- Kč

Kategorie B

1.místo:           30 000,- Kč

2.místo:           20 000,- Kč

3.místo:           10 000,- Kč

 Dr. Radut | page