Skip to Content

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie

      Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje každoročně soutěž pro mladé autory (do 35 let) v oboru spektroskopie, a to ve dvou kategoriích:

  • A - diplomové práce
  • B - publikované původní práce, resp. soubor prací

V obou kategoriích jsou předložené práce oponovány. Součástí soutěže je ústní prezentace výsledků práce na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM, kdy jsou soutěžící zároveň seznámeni s oponentskými posudky. Veřejná část zase­dání je poté ukončena vyhlášením výsledků soutěže a předáním cen. V každé kategorii jsou vyhod­noceny 3 nejlepší práce; s oceněním je spojena finanční odměna až ve výši 10 000 Kč (pro kategorii A), pro kategorii B se jedná o finanční odměnu až 30 000 Kč. O uskutečnění soutěže roz­hodne Předsednictvo hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM podle počtu přihlášených prací.

    Generálním sponzorem je společnost Thermo Fisher Scientific spolu s partnery Pragolab a Nicolet CZ.

 

Výsledky jednotlivých ročníků soutěže

Vyhodnocení minulých ročníků, včetně abstrakt oceněných prací, byla uveřejněna ve starších číslech Bulletinu Společnosti  (např. č. 170, 174 a 178.)

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie pro rok 2018

Soutěž se bude konat za podpory Univerzity Pardubice.

 

Podmínky účasti v soutěži v roce 2018

Kategorie A - diplomové práce:  Práce vznikla v rámci studijního programu české vysoké školy a nebyla obhájena dříve než v roce předcházejícím roku soutěže.

Kategorie B - publikované práce a jejich soubor:  Autor musí být mladší 35 let k 31.12.2018. Soutěžící musí mít na soutěžní práci, resp. alespoň na polovině prací v souboru afiliaci českého pracoviště a všechny práce musí být ke dni uzávěrky prokazatelně přijaté k publikaci.

Nezbytnou podmínkou účasti v soutěži je ústní prezentace práce na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM, která předběžně proběhne 28. 11. 2018 v Pardubicích. Účastníkům budou uhrazeny cestovní náklady (z ČR) na soutěž na základě předložených jízdenek.

 V obou kategoriích nelze přihlásit práce dříve už dříve prezentované (včetně prezentace jiným spoluautorem).

O uskutečnění soutěže v jednotlivých kategoriích roz­hodne Předsednictvo hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM podle počtu přihlášených prací. Pokud se soutěž neuskuteční, přihlášené práce se mohou zúčastnit soutěže v následujícím roce i pokud by nesplnily časová kritéria pro obhajobu, resp. věk soutěžícího. V obou kategoriích jsou na přihlášené práce předem vypracovány posudky, po jednom na diplomové práce v kategorii A a po dvou na práce v kategorii B. Souhrny soutěžních prací a posudky budou soutěžícím i porotě k dispozici při zahájení prezentací ve formě sborníku. Předsednictvo Hlavního výboru SSJMM si v případě velkého počtu přihlášených vyhrazuje právo provést výběr soutěžících pro ústní prezentaci.

Přihlášky se podávají pouze elektronicky a jejich uzávěrka  je  3. října 2018.

Případné další informace podá 

Dr. Tomáš Matoušek

IACH AV ČR, v.v.i.,Vídeňská 1083, 142 20 Praha

tel. 241 062 474

matousek@biomed.cas.cz

 

Součástí přihlášky musí být

Pro kategorii A:

 

ONLINE FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY - KATEGORIE A

Přihlášením do soutěže a odesláním vyplněného formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Pro kategorii B:

  • souhrn práce/souboru prací a v případě souboru prací také seznam jednotlivých prací, v elektronické podobě - templát ke stažení
  • práce v elektronické formě
  • prohlášení zástupce spoluautorů o podílu soutě­žícího na předložené práci a kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon) na uvedené spoluautory, česky nebo anglicky

Prohlášení spoluautorů - česká verze

Prohlášení spoluautorů - anglická verze

 

ONLINE FORMULÁŘ PŘIHLÁŠKY - KATEGORIE B

Přihlášením do soutěže a odesláním vyplněného formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely soutěže. Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

 Dr. Radut | page