Prague Meeting on Historical Perspectives of Mass Spectrometry 2021

Ve dnech 13. – 14. října 2021 se uskuteční konference Prague Meeting on Historical Perspectives of Mass Spectrometry, jejímž cílem je připomenout sedmdesátiletou historii hmotnostní spektrometrie v naší zemi, zmapovat současný stav tohoto oboru a oficiálně otevřít České muzeum hmotnostní spektrometrie. Konference se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích, sekce plakátových sdělení a společenský program bude probíhat v historické budově bývalé čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči. Jednacím jazykem konference je angličtina, registrace je otevřena do 15. srpna 2021. Více informací na konferenčním webu http://ms-prague2021.uochb.cas.cz/.

 

Bulletin SSJMM - květen 2021

Další číslo bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete zde.

 

Kurz laserové ablace 2021 - vložen program kurzu

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci ve spolupráci s Ústavem chemie Přírodovědecké fakulty MU v Brně pořádá ve dnech 7. - 10. června 2021 Kurz laserové ablace 2021. Kurz bude probíhat jak formou prezenční, tak streamováním přednášek přes MS Teams. Účastníci si mohou zvolit, kterou formu preferují. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude kurz probíhat výhradně formou streamovaných přednášek přes MS Teams. Bližší informace a přihlašovací formulář najdete zde.

 

Škola hmotnostní spektrometrie 2021

    Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se uskuteční 5. - 10. září 2021 opět na hotelu Srní, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna.  Bližší informace najdete na webových stránkách www.skolams2021.spektroskopie.cz.

 

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Petra Sedmery pro rok 2021

     Do soutěže o Cenu Petra Sedmery 2021 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance bylo přihlášeno celkem 9 prací a vítězem se stal Ing. Jiří Brus, Ph.D. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. v Praze s kolektivem za práci s názvem Transferring Lithium Ions in the Nanochannels of Flexible Metal–Organic Frameworks Featuring Superchaotropic Metallacarborane Guests: Mechanism of Ionic Conductivity at Atomic Resolution (abstrakt). Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s přednáškou autora vítězné práce proběhne on-line 13. dubna 2021 od 13 hodin (link). SSJMM výhercům srdečně blahopřeje. Na druhém místě se umístil mezinárodní kolektiv pod vedením Lukáše Trantírka z CEITEC, Masarykova Univerzita, s prací "Insight into formation propensity of pseudocircular DNA G-hairpins" (abstrakt) a třetí místo obsadil mezinárodní tým pod vedením Václava Veverky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. za práci "Molecular Mechanism of LEDGF/p75 Dimerization" (abstrakt). Letošní ročník byl sponzorován společností Teva Czech Industries s.r.o. a více informací o soutěži, pravidlech a výhercích najdete zde.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2020

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje Soutěž mladých autorů v oboru spektroskopie pro rok 2020 v kategorii A: diplomové práce a kategorii B: publikované práce a jejich soubory. Prezentace prací na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM se dle aktuální situace uskuteční buďto prezenčně, nebo dálkově vhodnou elektronickou formou. Datum, předběžně v polovině června, a forma konání prezentací budou včas upřesněny. Uzávěrka přihlášek je 7. dubna 2021. Bližší informace o pravidlech soutěže a elektronické přihlášky najdete zde.

 

Nabídka postdoc pozice

     V rámci mezinárodního projektu GAČR "Hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením pro analýzu dat z minulých a budoucích vesmírných misí" se otevírá postdoc pozice. Bližší informace najdete zde.

 

BMSS Virtual Lipidomic SIG semináře 2021

     Britská společnost hmotnostní spektrometrie pořádá sérii online seminářů, více informací najdete zde.

 

Vyhlášení soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše pro rok 2021

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie. Termín odeslání přihlášky je nejpozději do 8. března 2021. Sponzorem letošního ročníku je společnost Amedis. Bližší informace o pravidlech soutěže a výsledky minulých ročníků najdete zde.

 

Grant SMMS

   Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují každoročně soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostni spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátové sdělení). Vzhledem k epidemiologické situaci ve světě odkládáme vyhlášení soutěže na rok 2021. Datum vyhlášení a lhůtu pro podání přihlášky se dozvíte později na těchto stránkách.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2020 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem osm původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Electrostatic Switching and Selection of H3O+, NO+, and O2+ Reagent Ions for Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometric Analyses of Air and Breath, jejímiž autory jsou Patrik Španěl, Anatolii Spesyvyi a David Smith (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 14. září tohoto roku na 21. Škole hmotnostní spektrometrie v Srní, kde byla vítězná práce představena formou příspěvku předneseného Patrikem Španělem. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2020 sponzorovala firma Shimadzu. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.