Bulletin SSJMM - srpen 2021

Další číslo bulletinu Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci najdete zde.

 

Smuteční oznámení

     S hlubokým zármutkem oznamujeme zprávu, že dne 5. srpna náhle zemřel uznávaný analytický chemik a odborník v oboru chromatografie prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. Spektroskopická společnost Jana Marka Marci by ráda touto cestou vyjádřila svou upřímnou soustrast celé jeho rodině (parte). Kdo jste jej znali a rádi byste mu věnovali vzpomínku nebo kondolenci, můžete tak učinit zde. Čest jeho památce.

 

Smuteční oznámení

     S velkým zármutkem přinášíme zprávu, že nás dne 4. srpna po douhé těžké nemoci opustil dlouholetý člen a místopředseda Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci, doc. RNDr. Bohumil Dočekal, CSc. Poslední rozloučení proběhne v úterý 10. srpna od 11:45 v obřadní síni krematoria města Brna. Spektroskopická společnost Jana Marka Marci by ráda touto cestou vyjádřila svou hlubokou a upřímnou soustrast celé jeho rodině (parte). Čest jeho památce.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2021

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník Soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie, a to v kategorii A: diplomové práce a kategorii B: publikované práce a jejich soubory. Vítězové obou kategorií budou mít přednášku a hrazenou účast (účastnický poplatek a ubytování) na konferenci European Symposium on Analytical Spectrometry 2022 & 17. Česko-Slovenské spektroskopické konferenci, která se uskuteční 4.–9. září 2022 v Brně. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 6. října 2021 a bližší informace k soutěži najdete zde.

 

Kurzy Měření vibračních spekter a Interpretace vibračních spekter 2021

Odborná skupina vibrační spektroskopie SSJMM ve spolupráci s Ústavem analytické chemie a Centrálními laboratořemi VŠCHT Praha pořádá ve dnech 30. srpna až 3. září 2021 kurz Měření vibračních spekter a ve dnech 6. až 10. září 2021 kurz Interpretace vibračních spekter. Kapacita kurzů již byla naplněna, omlouváme se případným dalším zájemcům.

 

Soutěž o nejlepší práci mladých autorů v oboru spektroskopie 2020

     Ve dnech 18. a 21 června 2021 proběhlo online formou další kolo Soutěže mladých autorů v oboru spektroskopie, a to v kategorii A: diplomové práce a kategorii B: publikované práce a jejich soubory. Vítězkou kategorie o nejlepší diplomovou práci se stala Ing. Karolína Salvadori z Ústavu fyzikální chemie VŠCHT v Praze a vítězkou kategorie o nejlepší soubor publikovaných prací se stala Ing. Pavlína Modlitbová, Ph.D. ze CEITEC VUT Brno. Všem soutěžícím děkujeme za hezké a kvalitní příspěvky a výherkyním srdečně gratulujeme. Další výsledky soutěže najdete zde.

 

Prague Meeting on Historical Perspectives of Mass Spectrometry 2021

Ve dnech 13. – 14. října 2021 se uskuteční konference Prague Meeting on Historical Perspectives of Mass Spectrometry, jejímž cílem je připomenout sedmdesátiletou historii hmotnostní spektrometrie v naší zemi, zmapovat současný stav tohoto oboru a oficiálně otevřít České muzeum hmotnostní spektrometrie. Konference se uskuteční v Národní technické knihovně v Praze-Dejvicích, sekce plakátových sdělení a společenský program bude probíhat v historické budově bývalé čistírny odpadních vod v Praze-Bubenči. Jednacím jazykem konference je angličtina, registrace je otevřena do 15. srpna 2021. Více informací na konferenčním webu http://ms-prague2021.uochb.cas.cz/.

 

Škola hmotnostní spektrometrie 2021

    Další ročník Školy hmotnostní spektrometrie se uskuteční 5. - 10. září 2021 opět na hotelu Srní, tentokrát s tématem "Analýza malých molekul". Registrace byla spuštěna.  Bližší informace najdete na webových stránkách www.skolams2021.spektroskopie.cz.

 

Vyhlášení výsledků soutěže o Cenu Petra Sedmery pro rok 2021

     Do soutěže o Cenu Petra Sedmery 2021 za nejlepší publikovanou práci v oboru nukleární magnetické rezonance bylo přihlášeno celkem 9 prací a vítězem se stal Ing. Jiří Brus, Ph.D. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i. v Praze s kolektivem za práci s názvem Transferring Lithium Ions in the Nanochannels of Flexible Metal–Organic Frameworks Featuring Superchaotropic Metallacarborane Guests: Mechanism of Ionic Conductivity at Atomic Resolution (abstrakt). Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s přednáškou autora vítězné práce proběhne on-line 13. dubna 2021 od 13 hodin (link). SSJMM výhercům srdečně blahopřeje. Na druhém místě se umístil mezinárodní kolektiv pod vedením Lukáše Trantírka z CEITEC, Masarykova Univerzita, s prací "Insight into formation propensity of pseudocircular DNA G-hairpins" (abstrakt) a třetí místo obsadil mezinárodní tým pod vedením Václava Veverky z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. za práci "Molecular Mechanism of LEDGF/p75 Dimerization" (abstrakt). Letošní ročník byl sponzorován společností Teva Czech Industries s.r.o. a více informací o soutěži, pravidlech a výhercích najdete zde.

 

Vyhlášení soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše pro rok 2021

     Spektroskopická společnost Jana Marka Marci vyhlašuje další ročník soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie. Termín odeslání přihlášky je nejpozději do 8. března 2021. Sponzorem letošního ročníku je společnost Amedis. Bližší informace o pravidlech soutěže a výsledky minulých ročníků najdete zde.

 

Grant SMMS

   Spektroskopická společnost Jana Marka Marci (SSJMM) a Odborná skupina chromatografie a elektroforézy (OSCHE) České společnosti chemické vyhlašují každoročně soutěž o Cestovní grant pro mladé vědecké pracovníky a doktorandy ve věku do 35 let v oblasti Separačních Metod a hMotnostní Spektrometrie na podporu jejich aktivní účasti na významných mezinárodních konferencích v oblasti analytických separačních metod a hmotnostni spektrometrie. Cestovní grant je určen na pokrytí nákladů spojených s aktivní účastí uchazeče na konferenci (prezentace přednášky nebo plakátové sdělení). Vzhledem k epidemiologické situaci ve světě odkládáme vyhlášení soutěže na rok 2021. Datum vyhlášení a lhůtu pro podání přihlášky se dozvíte později na těchto stránkách.

 

Cena Vladimíra Hanuše za rok 2020 udělena

     Do soutěže o Cenu Vladimíra Hanuše, kterou každoročně uděluje Spektroskopická společnost Jana Marka Marci za nejlepší publikovanou práci v oboru hmotnostní spektrometrie, bylo v letošním roce přihlášeno celkem osm původních vědeckých prací. Odborná hodnotící komise vybrala jako vítěznou práci s názvem Electrostatic Switching and Selection of H3O+, NO+, and O2+ Reagent Ions for Selected Ion Flow-Drift Tube Mass Spectrometric Analyses of Air and Breath, jejímiž autory jsou Patrik Španěl, Anatolii Spesyvyi a David Smith (abstrakt). Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny 14. září tohoto roku na 21. Škole hmotnostní spektrometrie v Srní, kde byla vítězná práce představena formou příspěvku předneseného Patrikem Španělem. Výhercům srdečně gratulujeme. Cenu Vladimíra Hanuše v roce 2020 sponzorovala firma Shimadzu. Více informací o soutěži najdete zde.

 

Kompletní archiv bulletinů

     Do sekce Bulletin byly vloženy všechny bulletiny SSJMM od počátku jejich vydávání v roce 1968. Za jejich převedení do elektronické podoby patří velký dík prof. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.