Cena Petra Sedmery

 

Složení hodnotící komise:

  • prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.  - předseda,  Masarykova Univerzita, Brno

Prof. Sklenář v letech 1969-1974 absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity, obor fyzikální chemie. V letech 1976-1995 byl zaměstnán jako vědecký pracovník Ústavu přístrojové techniky ČSAV v Brně. Od roku 1995 působí jako profesor fyzikální chemie na Masarykově univerzitě v Brně. Jeho vědecká a pedagogická činnost je zaměřena na využití NMR spektroskopie v oblasti věd o živé přírodě s akcentem na studium struktury a dynamiky biomakromolekul a vývoj nových experimentálních metod vícedimenzionální spektroskopie. Je autorem více než 130 původních vědeckých prací, řady přehledných referátů a několika kapitol v monografiích, členem ediční rady časopisu Journal of Biomolecular NMR, nositelem ceny Učené společnosti české republiky (2001) a členem Učené společnosti České republiky. V roce 2011 získal ocenění Spektroskopické společnosti - medaili Jana Marka Marci z Kronlandu. V současnosti působí jako koordinátor výzkumných infrastruktur Středoeropského technologického institutu (CEITEC) v Brně.

  • doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc.  -   Masarykova Univerzita, Brno

Narozen v roce 1959 ve Znojmě, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity (tehdy Univerzita J. E. Purkyně) obor fyzikální chemie. Poté pracoval na Ústavu analytické chemie ČSAV, kde získal titul CSc. v oboru analytická chemie, a na Ústavu přístrojové techniky ČSAV, kde se začal zabývat spektroskopií nukleární magnetické rezonance (NMR). V letech 1991 a 1992 absolvoval postdoktorátní pobyt na Columbia University v New Yorku a posléze strávil několik let v lékařském výzkumu na Memorial Sloan-Kettering Cancer Center. Od roku 1997 pracuje na Masarykově univerzitě v Brně na Přírodovědecké fakultě a ve Středoevropském technologickém institutu (CEITEC), kde je v současné době docentem v oboru biomolekulární chemie a vedoucím Národního NMR centra Josefa Dadoka. Zabývá se metodami NMR spektroskopie a jejich aplikací pro výzkum struktury a dynamiky biomolekul, zejména nukleových kyselin. Publikoval 30 vědeckých prací v zahraničních impaktovaných časopisech, počet citací přibližně 1350, H-index 16.

  • RNDr. Alexandr Jegorov CSc.,  Teva Czech Industries s.r.o., Opava

RNDr. Alexandr Jegorov, narozený 2.10. 1958 v Praze, absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor anorganická chemie. V rámci diplomové a posléze doktorandské práce se věnoval syntéze koordinačních komplexů a homogenní katalýze. Po studiu nastoupil do nově založeného centra Akademie věd v Českých Budějovicích. V roce 1991 využil s celým týmem nabídku firmy Galena Opava, aby dotáhl výsledky základního výzkumu v oblasti immunosupresních látek až do současné podoby průmyslové výroby a stal se jejím zaměstnancem. Jeho vědecká činnost je od počátku 90-tých let spojena s technikami hmotnostní a NMR spektrometrie v původním týmu Dr. Petra Sedmery na MBÚ ČSAV a v oblasti metod pevného stavu s týmem Prof. Bohumila Kratochvíla na VŠCHT v Praze. Je autorem 170 vědeckých prací a 89 patentů a patentových přihlášek (patentmaps.com).

  • doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc.,  FCHPT, Slovenská Technická Univerzita, Bratislava

Tibor Liptaj, nar. 1948, získal vzdělání na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie  Slovenskej technickej univerzity v Bratislavě. NMR se věnuje od svých studentských let a v současnosti je vedoucím Oddelenia NMR a HS Ústavu analytickej chémie, kde působí ajko pedagogický pracovník. Ve své odborné činnosti se věnoval různým aplikacím NMR, hlavně však studiu struktury a interakcí malých a středně velkých syntetických a přírodních organických látek, vývoji a implementaci metod na určování spin-spinových interakčních konstant a in-vivo a in-vitro studiu buněčného metabolismu. Byl zodpovědným řešitelem několika výzkumných projektů a také projektu zaměřeného na budování NMR přístrojové infrastruktury na Slovensku. Je vedoucím Národného centra NMR na Slovensku.

  • Ing. Marek Kuzma, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Marek Kuzma, nar. 1974, vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, kde získal v roce 2006 pod vedením Petra Sedmery titul Ph.D. v oboru Organická chemie. Od roku 1998 je zaměstnán v Mikrobiologickém ústavu AV ČR, v.v.i. ve skupině nukleární magnetické resonance, která je součástí Laboratoře charakterizace molekulární struktury; v současnosti je vedoucím této NMR skupiny. Ve své odborné činnosti se zabývá problematikou NMR přírodních látek, analýzou komplexních směsí a molekulovým modelováním. Současně se věnuje i výuce na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je autorem nebo spoluautorem více než 70 prací publikovaných v odborných vědeckých časopisech, je řešitelem či spoluřešitelem řady výzkumných projektů a vedoucím projektu OPPK „Pražská infrastruktura pro strukturní biologii a metabolomiku“.

 

zpět