Bulletin č. 120

Publikace Společnosti  > >Bulletiny  > >Bulletin č. 120

 

 

B U L L E T I N

spektroskopické společnosti

Jana MARKA Marci

 

Číslo 120

prosinec 2003

 

http://www.spektroskopie.cz

e-mail sekretariátu: immss@spektroskopie.cz

telefonní číslo sekretariátu: 233 332 343

 

 

XVII. Slovenská spektroskopická konference

5.-9. 9. 2004 Tatranské Zruby, Vysoké Tatry, Slovensko

 

Po předcházejících úspěšných konferencích a seminářích, konaných ve Vysokých Tatrách a Košicích, pořádá ve dnech 5. – 9. září 2004 Technická univerzita Košice a Slovenská spektroskopická společnost již XVII. Slovenskou spektroskopickou konferenci v Tatranských Zrubech ve Vysokých Tatrách. Odborný program konference bude sestaven z vyzvaných přednášek, z ústních a posterových sdělení. Hlavními tématy konference jsou: atomová spektroskopie, RTG spektrometrie, molekulová spektroskopie, jiné spektro­skopické metody, instrumentace a metodologie, příprava a rozklad vzorků, referenční ma­teriály, chemometrie, standardizace a validace, environmentální, potravinářské, zdravot­nické, geochemické, průmyslové a jiné aplikace. Konferenčním jazykem bude angličtina, slovenština a čeština. Organizační výbor plánuje publikovat příspěvky účastníků v plném znění v některém z odborných časopisů sledova­ných ISI. Druhý cirkulář bude zaslán zájemcům do konce února 2004. Členové společnosti budou průběžně o této akci informováni na www-stránkách Spektroskopické společnosti.

 

Kontakt:

předsedkyně organizačního výboru:    prof. Erika Krakovská

tajemnice konference:                         ing. Silvie Růžičková

Katedra chémie, Hutnícka fakulta

Technická Univerzita Košice, Letná 9, SK-042 00 Košice, Slovenská Republika

Tel.: ++421 55/6022323, .. /6022304; fax: ++421 55/6022311

e - mail:krakov@ccsun.tuke.sk Erika.Krakovska@tuke.sk, Silvia.Ruzickova@tuke.sk

Fax:

 

Signature:

 

E - mail:

 
Důležité termíny

30. listopad 2003                   první oběžník

28. únor 200                          druhý oběžník

15. červen 2004                     konečný termín pro registraci a zaslání abstrakt příspěvků

15. červenec 2004                  konečný termín platby

20. srpen 2004                       sestavení a vydání předběžného programu

 

Předpokládané náklady účastníka zahrnují konferenční poplatek ve výši 2 500,- Sk a vý­daje na ubytování a stravu (plná penze) ve výši 900,-/1 500,- Sk za jeden den při ubytování ve dvojlůžkovém/jednolůžkovém pokoji. Studenti mohou požádat o snížení konferenčního poplatku.

 

 

Soutěž mladých spektroskopiků 2003

 

Na 76. schůzi hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM, která se konala 3. pro­since 2003, byly vyhodnoceny práce přihlášené do soutěže mladých spektroskopiků. Po prezentaci jednotlivých prací a jejich hodnocení členy hlavního výboru na základě opo­nentských posudků byly vyhlášeny výsledky:

 

kategorie A      diplomové práce

1. místo:          Mgr. Karolína Šišková

2. místo:          Mgr. Veronika Sekyrová

 

kategorie B      publikované původní práce (soubor prací)

1. místo:          Dr. Tomáš Matoušek, PhD.

2. místo:          Mgr. Tetyana. Ostapchuk

3. místo:          Mgr. Markéta Holá.

 

Abstrakta prací vítězných autorů přinášíme dále.

 

Abstrakta soutěžních prací

 

Kategorie A

 

SERS-active systems generated by silver nanoparticle growth

in the presence of ad­sorbates

 

Mgr. Karolína Šišková

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie PřF UK

Školitelka: Doc. RNDr. Blanka Vlčková, CSc.

 

Diplomová práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci nových typů SERS- (surface enhanced Raman scattering) a SERRS- (surface enhanced resonance Raman scattering) aktivních systémů. Tyto nové typy systémů se stříbrnými nanočásticemi jsou připravovány redukcí stříbrných solí působením tetrahydridoboritanu sodného (NaBH4) za současné přítomnosti adsorbátu, na rozdíl od běžně používaných SERS-aktivních systémů, u nichž je adsorbát aplikován až několik hodin po vytvoření stříbrných nanočástic, tzn. až po re­dukci stříbrných solí účinkem NaBH4.

 

Cílem nového postupu přípravy SERS/SERRS-aktivních systémů bylo získat stabilní Ag0 adsorpční místa vytvořením povrchových komplexů molekul adsorbátu s neutrálními stří­brnými atomy, aniž by byly Ag nanočástice předem modifikovány působením chemických činidel (např. chloridy).

 

Snaha vytvořit Ag0 adsorpční místa pramenila ze dvou základních důvodů:

(i) Dokázat, že modifikace stříbrných povrchů chloridy, prováděná v předchozích pra­cích, vede ke generaci Ag0 adsorpčních míst a následně k vytvoření komplexu Ag0-ad­sorbát. V předchozích pracích byl vysloven tento předpoklad, ale neexistovalo jeho přímé experimentální ověření.

(ii) Povrchový komplex Ag0-adsorbát by měl poskytnout při vhodné morfologii velké zesílení elektromagnetické (EM) složky SERSu, takže by bylo možné získat velice níz­kou hodnotu detekčního limitu pro studovaný adsorbát, čehož by šlo využít v analytic­kých či bioanalytických aplikacích SERSu a SERRSu.

 

S ohledem na výsledky předchozích studií byly vybrány následující adsorbáty:

(a) 2,2’-bipyridine (bpy) a

(b) kationtový porfyrin 5,10,15,20-tetrakis(4-methylpyridyl)-porfin (H2TMPyP).

 

Přítomností vždy jednoho z uvedených adsorbátů při vzniku a růstu stříbrných nanočástic byly očekávány tvorby povrchových komplexů:

(a) Ag0-bpy, označen jako forma 3 (f3), a

(b) Ag0-TMPyP, přisuzován SERRS spektrální formě III (f III).

 

V případě f3 Ag0-bpy, tj. předpokládaného povrchového komplexu Ag0-bpy, byl již v dřívějších pracích prokázán fotoindukovaný přenos náboje mezi bpy a Ag s maximem přibližně 540 nm. Proto byla SERS spektra v systémech s Ag nanočásticemi rostoucími v přítomnosti bpy měřena při 514.5 nm excitaci. Detekce f3 v silně redukujícím prostředí bez přítomnosti iontů modifikujících povrchy Ag nanočástic (tj. např. chloridů) prokazuje, že f3 je skutečně povrchový komplex Ag0-bpy. Detekce tohoto komplexu i po vystavení povrchu Ag nanočástic interakci se vzduchem ukazuje, že Ag0-bpy (f3) je stabilní povr­chová species.

 

V případě f III, povrchového komplexu Ag s H2TMPyPem vznikajícím při modifikaci Ag koloidu thiosulfátem sodným (Na2S2O3), byl mechanismus dosud v literatuře přisuzován buď interakci H2TMPyPu s Ag0 adsorpčními místy, anebo interakci Ag s H2TMPyP a zá­roveň S2O32- coby axiálním ligandem. Jako sonda pro zjištění, zda thiosíran způsobí na stříbrném povrchu tvorbu Ag0 adsorpčních míst, byl použit bpy, resp. tvorba jeho f3 povr­chového komplexu v systémech Ag koloid/bpy/S2O32- anebo Ag koloid/S2O32-/bpy. V těchto experimentech bylo úspěšně prokázáno, že dochází k vytvoření f3, a tudíž jsou přítomna Ag0 adsorpční místa.

 

Navzdory předpokladům, že se v systému rostoucích stříbrných nanočástic v přítomnosti H2TMPyP bude vyskytovat zejména f III, byla pozorována a pomocí faktorové analýzy (FA) prokázána tvorba nové SERRS spektrální formy, označené f IV. Podrobným pro­zkoumáním podmínek tvorby f IV bylo zjištěno, že se jedná o adsorbované J-agregáty vytvořené účinkem NaBH4 na H2TMPyP při koncentraci > 1x10-7 M H2TMPyP v systému. Při nižších koncentracích porfyrinu v systému byla pozorována očekávaná f III. Obě formy, f III a f IV, však v průběhu několika dní přešly v nejčastěji pozorovanou f II, což je povrchová species Ag+-TMPyP, jež má svůj synteticky připravený spektrální analog: por­fyrin metalovaný stříbrným kationtem.

 

Z výsledků bylo vyvozeno, že oproti f3 (Ag0-bpy komplexu) jsou f III (Ag0-TMPyP) a f IV (J-agregáty porfyrinu adsorbované na povrchu) nestálé, protože při oxidaci Ag po­vrchu a současné hydrolýze BH4- aniontů (kompenzujících náboj kationtového porfyrinu při tvorbě J agregátů), mizí SERRS signály těchto forem a narůstá SERRS signál f II, Ag+-TMPyP.

 

 

Sledování distribuce vybraných kovů v různých částech rostliny mák setý (Papaver somniferum) a příprava komplexu diacetylmorfinu s vybranými kovy

 

Mgr.Veronika Sekyrová

 

Práce byla součástí grantu Ministerstva vnitra s názvem „Profilování heroinu na základě anorganických markantů“, jehož řešiteli byli experti KÚP z oddělení fyzikální chemie pplk. Ing. Martin Černý, CSc a Ing. Pavel Bauer.

 

Profilování heroinu, tj. určování vedlejších složek, jejichž obsah a poměr může potvrdit shodu vzorků z jedné zásilky, se děje v současné době na základě tzv. organických mar­kantů. Jako markanty slouží nejčastěji ostatní opiové alkaloidy a jejich deriváty, vznikající při acetylaci surového opia, a dále zbytky rozpouštědel a pomocných látek používaných při výrobě. To ale může při zkoumání velice čistého vzorku (s obsahem až 98% hyd­rochloridu heroinu) poskytnout jen málo informací. Informace o historii vzorku, tj. kde mák, z jehož opia je heroin připraven, byl pěstován, je obsažena i v anorganických mar­kantech.

 

V policejní praxi bylo zjištěno, že se jednotlivé zásilky u některých vzorků heroinu liší přítomností různých koncentrací vybraných kovů. Možnosti, jakými se mohou kovy do heroinu dostat, jsou buď během výrobního procesu (přes chemikálie, nádoby, balení), anebo jsou obsažené v opiu (latex nezralých makovic), ze kterého se heroin připravuje. Zde mohou být kovy vázány na morfinanové alkaloidy a jejich deriváty a nebo na jiné látky a pletiva rostliny.

 

Cílem naší práce bylo zjistit zda a které ze sledovaných kovů (Cu, Mn, Ni, Pb a Zn) se mohou dostat do máku setého a jak se budou v této rostlině distribuovat.

 

V druhé části naší práce  jsme se z vybraných kovů pokusili připravit komplex heroinu s olovem, který by mohl naznačit, jak jsou kovy v rostlině vázány. Diacetylmorfin dosud ne­byl v odborné literatuře sledován jako možný komplexotvorný ligand, pravděpodobně z důvodu nelegálnosti této látky.

 

Pro přípravu komplexů bylo třeba uvážit, na kterém místě molekuly alkaloidu může být kov vázán. V literatuře jsou popsány vazby kovů na molekuly alkaloidů přes uhlíkový skelet. Další možností vazby kovu na morfinanové molekuly je dusík, a to buď přes N-oxidy, jejichž existence in vivo byla potvrzena, anebo přes terciální dusík u neutrálních látek, reagující ale jako alkaloidy, které by mohly být konečným produktem biodegradace N-oxidů. Vzhledem k tomu, že se u jednotlivých alkaloidů nachází v různých vazbách kyslík, je možná i vazba kovu přes jeho volné elektronové páry. U všech alkaloidů morfi­nanového typu se vyskytuje kyslík, který je součástí skeletu. Dále je u morfinanových al­kaloidů kyslík přítomen v hydroxylových skupinách nebo v methoxylových skupinách. U nejznámějšího derivátu morfinu - diacetylmorfinu - se naskýtá další možnost vazby kovu též přes kyslík acetátových skupin - možnost tvorby chalátu.

 

Byla prokázána selektivita distribuce uvedených kovů. Bylo zjištěno, že se měď a nikl na­cházejí převážně v tobolce máku, což je ta část rostliny, která obsahuje nejvíce alklaloidů. Na základě tohoto zjištění, totiž současné přítomnosti mědi, niklu a morfinanových alka­loidů v tobolce, byl proveden pokus o přípravu komplexů těchto kovů s morfinanovým ligandem - diacetylmorfinem.

Měřením metodami DTA, EDX RF, IČ, MS a elementární analýzy se podařilo prokázat existenci komplexu diacetylmorfinu s niklem. Přestože se zatím nepodařilo jednoznačně dokázat způsob vazby kovu (soli kovu) na ligand, lze předpokládat v rostlině vazbu kovu na některý alkaloid. Komplex s Cu nebyl přesně identifikován.

 

Kategorie B

 

Studie prostorového rozložení volných atomů vedoucí ke konstrukci zdokonaleného designu křemenných atomizátorů těkavých sloučenin pro atomovou absorpční spek­trometrii

 

Tomáš Matoušek, PhD

 

Křemenné atomizátory jsou v současnosti nejužívanějším způsobem atomizace těkavých sloučenin, avšak trpí závažnými inherentními nedostatky, jmenovitě velice nízkou odol­ností vůči rušivým vlivům a nedostatečnou linearitou analytických kalibrací. Předkládané práce mají za cíl poznaní příčin těchto nedostatků pomocí studia prostorového rozložení volných atomů uvnitř atomizátoru a konstrukci takového designu atomizátoru, který by je eliminoval.

 

Prostorové rozložení volných atomů je významným indikátorem procesů probíhajících uvnitř atomizátoru. Těkavá sloučenina (hydrid) je atomizována pouze na vstupu do atomi­zátoru. Vytvořené volné atomy dále podléhají chemickým reakcím vedoucím k jejich zá­niku v pozorovaném objemu. Příčné rozložení volných atomů ukazuje roli povrchu atomi­zátoru a roli částic vytvořených shlukováním atomů analytu na zánik volných atomů. Po­délné rozložení definuje jednotlivé zóny, kde dochází k atomizaci těkavých sloučenin a k zániku volných atomů. Zároveň bylo zjištěno, že vzdušný kyslík difundující do otevřených konců křemenné trubice může být využit k reatomizaci analytu a zvýšení citlivosti.

 

Výše uvedené poznatky otevírají cestu k principiálnímu zlepšení charakteristik křemen­ných atomizátorů potlačením zón zániku volných atomů a uplatněním reatomizace v celém pozorovaném objemu. Podstata nového designu atomizátoru spočívá v tom, že dovnitř vy­hřívané optické trubice se mnohočetnými miniaturními proudy přivádí kontrolované množství kyslíku. Při teplotách, na kterou je optická trubice vyhřívána, tyto miniaturní proudy generují uvnitř optické trubice reakcemi s vodíkem přítomným v plynu přivádě­ném do atomizátoru mnohočetná oblaka vodíkových radikálů. Produkty odumírání vol­ných atomů jsou v těchto oblacích opakovaně atomizovány. Tím se výrazně (o jeden až dva řády) zlepší odolnost vůči atomizačním interferencím i linearita analytických kalib­rací.

 

Atomizátor založený na tomto patentem chráněném designu je v současné době vyráběn firmou RMI s.r.o., Lázně Bohdaneč.

 

Origin of soft-mode stiffening and reduced dielectric response in SrTiO3 thin films

 

T. Ostapchuk1, J. Petzelt1, V. Železný1, A. Pashkin1, J. Pokorný1, I. Drbohlav1, R. Kužel2,

B.P. Gorshunov3,5, M. Dressel3, Ch. Ohly4, S. Hoffamnn-Eifert4, R. Waser4

 

1 Institute of Physics, Academy of Sciences of the Czech Republic, Na Slovance 2, 18221 Prague 8, Czech Republic

2 Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Ke Karlovu 3, 12116 Prague 2, Czech Repub­lic

3 Physikalisches Institut, Universität Stuttgart, D-70550 Stuttgart, Germany

4 Institut f. Festkörperforschung Jülich, D-52425 Jülich, Germany

5 Institut of General Physics, RAS, 119991 Moscow, Russian Federation

 

High dielectric permittivity and low loss at microwave- and radiofrequency ranges  make paraelectric and incipient ferroelectric compounds very attractive for their application in microelectronic devises. The dielectric characteristics of their thin films are, however, much worse. In spite of extensive studies during recent decade, the understanding of this phenomenon still remains a challenging task for both applied and basic research.

 

In present study, the problem of the reduced dielectric response in thin films of high-per­mittivity materials was analyzed by studying the soft-mode response in several SrTiO3 films by means of Fourier transform far infrared, monochromatic submillimeter, and micro-Raman spectroscopies. Simultaneously, a careful investigation of the film structure and residual strain gave the information important for understanding of the mechanisms responsible for the observed dynamical effects. Obtained results allowed to suggest an ap­pearance of the stress-induced ferroelectric phase transition in the case of epitaxial film, and no strain effect in the case of polycrystalline films. The dielectric properties of the latter were shown to be strongly influenced by the grain discontinuity.

 

 

Přímá analýza práškových karbidů wolframu metodou laserové ablace spojené s

atomovou emisní spektrometrií v indukčně vázaném plazmatu

 

Markéta Holá1, Viktor Kanický1, Jean-Michel Mermet2, Vítězslav Otruba1

 

1 Laboratoř atomové spektrochemie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity,

Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká republika; e-mail: mhola@centrum.cz

2 Laboratoire des Sciences Analytiques, Bât. 308, Université Claude Bernard-Lyon I, F 69622, Villeur­banne, France; e-mail: mermet@cpe.fr

 

Práce byla realizována v rámci projektu 203-00-0415 Grantové agentury ČR „Studium interakce lasero­vého záření s práškovými materiály v optické emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem“.

 

Laserová ablace (LA) je hojně využívána pro zavádění pevných vzorků do indukčně váza­ného plazmového výboje s hmotnostní nebo optickou detekcí (ICP-MS a ICP-OES). Mož­nosti přímé analýzy WC/Co práškových materiálů určených pro výrobu slinutých karbidů byly studovány s využitím laserové ablace zářením blízké infračervené oblasti (IČ) ve spojení s ICP-OES. Laserová ablace probíhala v režimu tzv. laserem indukované jiskry v argonové atmosféře. V tomto režimu se uplatňuje zejména odpařování materiálu půso­bením laserového mikroplazmatu (jiskry), které vzniká absorpcí fokusovaného IČ záření laserového paprsku v argonové atmosféře obklopující vzorek. Díky většímu rozostření pa­prsku než při běžné LA je průměr ozářené plochy vzorku až 1 mm, což je vhodné pro sta­novení průměrného složení vzorku (bulk analysis) [1]. Laserové zařízení pracující v tomto režimu se nazývá laser-induced argon spark atomizer (LINA-Spark atomizer). Na jiném principu probíhá ablace ultrafialovým zářením, kdy je dominantním mechanismem pro odpařování materiálu přímá interakce laserového paprsku s povrchem vzorku.

 

Vzorky byly analyzovány ve formě tablet připravených smísením karbidu, pojiva a porov­návacího prvku a následným lisováním. Jako pojivo bylo použito práškové stříbro, jako porovnávací prvek germanium ve formě práškového GeO2. Porovnávacím prvkem byl také wolfram obsažený v matrici. Připravené tablety byly ablatovány pomocí pulsního Nd:YAG laseru (1064 nm) zaostřeného 16 mm pod povrch vzorku s výslednou hustotou výkonu cca 5 GW/cm2. Práce byla zaměřena na studium časového průběhu emisního sig­nálu LA-ICP měřeného spektrometrem Optima 3000 DV. Pro získání spolehlivých vý­sledků bylo nutné zjistit preablační dobu (délka nestabilního časového úseku v počátku ablace). Jako vhodná se jevila preablační doba 40 s. Pro analyzované prvky byly sestro­jeny kalibrační závislosti, lineární do 10 % (m/m) Ti, 9 % Ta a 3,5 % Nb, a to jak bez po­rovnávacího prvku, tak s použitím germania nebo wolframu.

 

Relativní nejistota v těžišti kalibrační přímky byla v intervalu ± 6% až ±11 % pro Nb, Ta a Ti, bez porovnávacího prvku i s použitím Ge. Větší rozptyl bodů byl zaznamenán v případě kobaltu, kdy relativní nejistota v těžišti byla v rozmezí od ± 9% do 14%. Opako­vatelnost výsledků se zlepšila s použitím obou porovnávacích prvků. Mez stanovitelnosti vypočítaná pro každý kalibrační graf byla 0,060 % Co, 0,010 % Nb, 0,16 % Ta a 0,030 % Ti s vnitřní standardizací pomocí Ge. Analýza reálných vzorků vytvořenou metodou LA-ICP-OES poskytovala dobrou shodu s výsledky naměřenými roztokovou analýzou na ICP-OES s relativní systematickou chybou nepřekračující 10 %.

 

Díky eliminaci převádění pevných vzorků do roztoku, což je u karbidů wolframu možné pouze složitým a zdlouhavým postupem, se vytvořenou metodou značně urychlila příprava vzorků pro analýzu ICP-OES.

 

[1] Houriet R, Vacassy, Hofman H, Vogel W (1998) Mat Res Soc Symp Proc 526: 117-122

 

Poděkování: Autoři děkují Grantové agentuře České republiky za podporu v rámci pro­jektu 203-00-0415 Studium interakce laserového záření s práškovými materiály v optické emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem.

 

 

Významné ocenění doktorandky Univerzity Pardubice

 

Michal Holčapek

 

V roce 2003 byla mezinárodním výborem pro hmotnostní spektrometrii (International Mass Spectrometry Society, IMSS) vyhlášena cena o nejlepší doktorandskou práci v oboru hmotnostní spektrometrie pod patronací prestižního mezinárodního časopisu Journal of Mass Spectrometry. Tato cena je vyhlašována pouze jednou za tři roky u příležitosti konference “International Mass Spectrometry Conference”. Každá práce byla posuzována několika odbornými oponenty, na základě jejichž hodnocení vybrala hodnotící komise 5 nejlepších prací z celého světa. Vítězové soutěže měli 15 mi­nutovou prezentaci své práce v rámci 16. International Mass Spectrometry Conference v Edinburghu ve Skotsku, která se konala 1.-5. září 2003 a dále dostali nabídku publi­kování svých prací v Journal of Mass Spectrometry po pro­běhnutí řádného recenzního řízení.

 

Mezi oceněnými byla i zástupkyně Univerzity Pardubice Ing. Lenka Kolářová s prací na­zvanou “ESI-MS of [2,6-bis(dimethylaminomethyl)phenyl]diphenyltin(IV) Derivatives and Organotin Complexes with Azodyes”. V této práci prezentovala nový přístup ke strukturní analýze vybraných organocíničitých sloučenin hmotnostní spektrometrií s vy­užitím ionizace elektrosprejem a tandemové hmotnostní spektrometrie s možností MSn analýzy. Dalšími oceněnými v této soutěži byli Y. O. Tsybin (Uppsala University, Švéd­sko), T. Yamagaki (University of Tokyo, Japonsko), Z. A. Harvey (La Trobe University, Austrálie) a F. Cuyckens (University of Antwerp, Belgie). Ing. Kolářová je zaměstnána jako vědecko-výzkumný pracovník na Katedře analytické chemie a v současné době při­pravuje k podání svoji doktorskou práci “HPLC/MS výšemolekulárních látek” pod vede­ním školitele Prof. Ing. Pavla Jandery, DrSc. Již její diplomová práce “Kapalinová chro­matografie kooligomerù a etherù odvozených od ethylenoxidu” pod vedením stejného školitele byla v roce 1998 oceněna druhou cenou z fondu Jurečkovy nadace. V roce 2001 absolvovala půlroční odbornou stáž na Technické univerzitě Eindhoven v Nizozemí ve skupině Dr. H. A. Claessense.

 

Oceněná práce je výsledkem úspěšné spolupráce mezi skupinou Prof. Ing. Jaroslava Ho­lečka, DrSc. z katedry obecné a anorganické chemie a Výzkumného centra “Nové a per­spektivní anorganické sloučeniny a materiály” zabývající se syntézou organocíničitých a dalších organokovových sloučenin a skupinou hmotnostní spektrometrie autora tohoto článku z katedry analytické chemie. Spolupráce mezi těmito dvěma katedrami začala v roce 2001 a vyústila ve 3 společné publikace v mezinárodních časopisech; několik dalších prací bylo odesláno k publikaci nebo se připravuje. V současné době probíhá řešení spo­lečného grantového projektu “Strukturní analýza organokovových sloučenin hmotnostní spektrometrií s využitím MSn analýzy”.

 

 

Připravované akce Společnosti v roce 2004

 

Kurz měření vibračních spekter (19. – 23. 1. 2004)

Kurz interpretace vibračních spekter (26. – 30. 1. 2004)

Kurz kvantitativní molekulová spektroskopie (2. – 4. 2. 2004)

Seminář RTG spektrometrie (29. – 31. 3. 2004)

Seminář OS instrumentálních radioanalytických metod (3. – 4. čtvrtletí)

4. seminář o metodách blízkého pole (4. – 6. 10. 2004)

7. škola hmotnostní spektrometrie (27. 9. – 1. 10. 2004)

Kurz ICP spektrometrie s přehledem metod analýzy povrchů (15.  – 17. 9.  2004)

19. NMR Valtice (19. – 21. 4. 2004)

seminář „Návaznost výsledků ...“ (3. – 4. čtvrtletí 2004)


Nabídka publikací Spektroskopické společnosti JMM

 

Skripta AAS I – základní kurz (2003)

387,- Kč

Inorganic Environmental Analysis

161,- Kč

Referenční materiály (přednášky)

93,- Kč

Skripta AAS II (pro pokročilé)

373,- Kč

Názvosloví IUPAC (Part XII: Terms related to electrothermal atomi­zation; Part XIII: Terms related to chemical vapour generation)

35,- Kč

Kurz ICP pro pokročilé

120,- Kč

Kurz AAS pro pokročilé (1996)

120,- Kč

Metodická příručka pro uživatele FTIR spektrometru

100,- Kč

Kurz Spojení HPLC/MS (2001)

300.- Kč

12. Spektroskopická konference: program, abstrakta příspěvků, se­znam účastníků

190,- Kč

 

 

Objednávky (do vyčerpání zásob) přijímá písemně nebo telefonicky sekretariát Společ­nosti (pí. Pavla Vampolová, tel. 233 332 343).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

http://www.spektroskopie.cz

adresa sekretariátu: Thákurova 7, 166 29 Praha 6; tel./fax: 233 332 343

redakční rada: Dr. Milan Fara (předseda), Doc. Viktor Kanický, Ing. Dana Kolihová

tech. redakce: Pavla Vampolová

redakční uzávěrka: prosinec 2003; uzávěrka příštího čísla: únor 2004