Bulletin č. 119

Publikace Společnosti  > >Bulletiny  > >Bulletin č. 119

 

 

B U L L E T I N

spektroskopické společnosti

Jana MARKA Marci

 

Číslo 119

říjen 2003

 

http://www.spektroskopie.cz

e-mail sekretariátu: immss@spektroskopie.cz

telefonní číslo sekretariátu: 233 332 343

 

 

Padesát let Vladimíra Hanuše s hmotnostní spektrometrií.

 

Miroslav Polášek

 

RNDr. Vladimír Hanuš, CSc. se narodil 5. 6. 1923 v Bílé Třemešné, okres Trutnov. V le­tošním roce tedy oslavil úctyhodné 80. narozeniny. Při této příležitosti jsem byl požádán, abych na slavnostním semináři věnovaném Dr. Hanušovi, pořádaném dne 6. 6. 2003 v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, připomenul hlavní milníky jeho vě­decké kariéry. Přestože Vladimír Hanuš svými výzkumy kinetických proudů významným způso­bem zasáhl také do rozvoje polarografie, v myslích československé chemické veřej­nosti velmi pevně, a troufám si říci že navždy, utkvěla především rovnice Vladimír Hanuš = or­ganická hmotnostní spektrometrie. Protože hmotnostní spektrometrii zpravidla nelze pěs­tovat bez hmotnostního spektrometru, a shodou okolností v letošním roce uplynulo padesát let od okamžiku, kdy byl s výrazným přispěním Vladimíra Hanuše uveden do pro­vozu první hmotnostní spektrometr v tehdejším Československu, je tedy možno považovat le­tošní rok také za rok 50. výročí hmotnostní spektrometrie v Česku.

 

Vraťme se ale nyní na samotný začátek. V roce 1949 byl Vladimír Hanuš přijat jako vě­decký aspirant pro fyzikální chemii na fyzikálně-chemický ústav University Karlovy. Společně se svými kolegy aspiranty Vladimírem Čermákem, Čestmírem Jechem a Josefem Cabicarem dostal od prof. Heyrovského úkol "seznámit se se spektroskopiemi všech vlno­vých délek a zaměřit se na perspektivní z nich". Vybrali si hmotnostní spektrometrii a v roce 1950 začali s konstrukcí hmotnostního spektrometru Nierova typu. Vladimír Hanuš se konkrétně zaměřil na elektronické obvody – programovatelný stabilizátor magnetického pole, stabilizátor urychlovacího napětí, fokusační děliče, širokopásmový stejnosměrný ze­silovač a pod. Stavba spektrometru byla úspěšně dokončena, jak již bylo naznačeno v úvodu, v roce 1953. To již byli jeho autoři zaměstnanci Laboratoře pro fyzikální chemii Československé akademie věd. O významu jejich práce vypovídá také skutečnost, že za zkonstruování hmotnostního spektrometru byla Dr. V. Čermákovi, Dr. V. Hanušovi, Dr. Č. Jechovi a Dr. J. Cabicarovi dne 9. 5. 1954 udělena státní cena II. stupně. Spektrometr pak byl v průběhu několika následujících let zdokonalován a eventuální zájemci o tech­nické podrobnosti je mohou nalézt v literatuře.1

 

Druhá polovina 50. let minulého století byla obdobím formování prvních představ o me­chanizmech monomolekulárních rozpadů organických iontů v plynné fázi. Z mnoha prací zde připomeňme dnes již klasický článek McLaffertyho2 a zejména přelomovou práci Ry­landera, Meyersona a Grubba o vzniku tropylia při fragmentaci kation radikálu toluenu.3

 

Do diskuze o roli stabilních meziproduktů při fragmentacích organických iontů význam­ným způsobem přispěl také Vladimír Hanuš. Z řady prací publikovaných vesměs se Z. Dolejškem nebo V. Čermákem zde připomeňme studie izomerů C7H84 nebo studii vě­nova­nou alkylthiofenům,5 která na příkladu thiopyriliového kationtu C5H5S+ ukázala, že mole­kulární přesmyky, v tomto případě expanze kruhu za vzniku stabilního iontu, jsou v hmot­nostní spektrometrii velmi běžným a důležitým fenoménem.

 

Až do počátku 60. let minulého století byla použitelnost hmotnostní spektrometrie v ana­lýze chemických sloučenin omezena pouze na plyny nebo těkavé organické látky. Toto omezení bylo dáno konstrukcí napouštěcího systému používaného k zavádění vzorků. S tímto omezením se Vladimír Hanuš vypořádal na svou dobu nesmírně elegantní kon­strukcí zařízení dnes běžně označovaného jako "direct inlet".6 Toto zařízení, instalované na tehdy nově zakoupeném spektrometru sovětské výroby MCH 1303, umožnilo získávat velmi kvalitní  hmotnostní spektra (bez pyrolytických produktů) málo těkavých sloučenin v množstvích řádově desetin miligramu bez nutnosti otevření iontového zdroje a porušení vakua uvnitř spektrometru. O tom, že Vladimír Hanuš byl jedním z prvních lidí na světě používajících "direct inlet" svědčí i paměti dalšího z klasiků hmotnostní spektrometrie Klause Biemanna,7 profesora na MIT, který uvádí první publikované použití přímého vstupu roku 1962. Právě technika přímého vstupu a také tehdy ještě poněkud omezené možnosti spektroskopie NMR umožnily v druhé polovině 60. let Vladimíru Hanušovi, společně s L. Dolejšem, vyniknout na poli hmotnostní spektrometrie alkaloidů.

 

Sedmdesátá léta minulého století znamenala v Hanušově půlstoletí s hmotnostní spek­tro­metrií kvalitativně nový posun zejména díky zakoupení spektrometru s dvojí fokusací Jeol MSD-100 vybaveného již také plynovým chromatografem. Právě možnost zjišťování ele­mentárního složení iontů na základě přesného měření jejich poměrů m/z a možnost sle­dovat rozpady metastabilních iontů, v kombinaci s rozsáhlými znalostmi, tehdy již dlou­holetými zkušenostmi, nevšedním citem a jakousi nedefinovatelnou a pravděpodobně vro­zenou chemickou intuicí, umožnily Vladimíru Hanušovi docházet při interpretaci hmot­nostních spekter k dalekosáhlým závěrům, nad nimiž řady organických chemiků zpočátku nevěřícně a později obdivně kroutily hlavami. Vzpomínám si na Petra Sedmeru, když ja­kousi Hanušovu interpretaci srovnal se svými spektry NMR a prohlásil, že si bude muset koupit klobouk, aby mohl před Vláďou smeknout. Také Pavel Kočovský by mohl vyprá­vět, kolik experimentálního úsilí a času jej stálo než uvěřil, že se mu při reakci s ionty tha­lia opravdu podařilo odstranit tzv. devatenáctkový methyl ze steroidního skeletu. A přitom to z hmotnostních spekter bylo tak jasné.

 

Ovšem první významný projekt, kterého se Vladimír Hanuš zúčastnil po instalaci hmot­nostního spektrometru Jeol, nesl název "Regulace úletu plynných škodlivin unikajících ze Spolku pro chemickou a hutní výrobu v Ústí nad Labem". V rámci tohoto státního úkolu se V. Hanušovi a Z. Dolejškovi podařilo objasnit podmínky vzniku dráždivých halogeno­vaných ketosloučenin, které jako součást fotochemického smogu v té době sužovaly oby­vatele Ústí nad Labem. Jako původce těchto sloučenin identifikovali dva provozy, v nichž pak pod tíhou nezvratných důkazů byly učiněny zásadní technologické změny, které svým dílem také přispěly k postupnému zlepšování kvality ovzduší v Ústí nad Labem.

 

V druhé polovině 70. let pak začala nesmírně plodná spolupráce Vladimíra Hanuše se dvěma vynikajícími chemiky, Františkem Turečkem a Karlem Machem. Z dlouhé řady prací vzniklých z jejich spolupráce bych zde rád zdůraznil, už s ohledem na název tohoto článku, pouze ty nejvýznamnější hmotnostně spektrometrické - studie retro Dielsovy-Alde­rovy reakce a určování slučovacích tepel nestabilních enolů. Tureček s Hanušem byli také první, kdo systematicky studovali podmínky uplatňování stereoelektronického efektu při hmotnostně spektrometrické fragmentaci a přišli s podrobným vysvětlením tohoto jevu.8

 

Na závěr si dovolím jednu osobní poznámku. Vladimíra Hanuše jsem poznal v roce 1990 a měl jsem to štěstí, že to byl právě on, kdo mi otevřel dveře do báječné říše hmotnostní spektrometrie. Už od prvního dne mě tento muž, tehdy sedmašedesátiletý, překvapoval, když úvahy o své budoucnosti často začínal slovy "až já budu v penzi...". A protože tato slova používá, i když už s menší četností stále, nezbývá mi než mu upřímně popřát, aby se toho okamžiku dožil ve zdraví a v pohodě, protože si to nejen za těch jeho padesát let s hmotnostní spektrometrií opravdu zaslouží. 

 

Reference:

1.      V. Čermák, V. Hanuš, M. Pacák, Slaboproudý obzor, 20 (1959) 603.

2.      F. W. McLafferty, Anal.Chem., 28 (1956) 306.

3.      P. N. Rylander, S. Meyerson, H. M. Grubb, J. Am. Chem. Soc., 79 (1957) 842.

4.      V. Hanuš, Nature, 184 (1959) 1796, Z. Dolejšek, V. Hanuš, H. Prinzbach, Angewandte Chemie, 74 (1962) 902.

5.      V. Hanuš, V. Čermák, Collect. Czech. Chem. Commun., 24 (1959) 1602.

6.      V. Hanuš, L. Dolejš, L. Šulc, Приборы и техaника експеримента, 1 (1963) 215.

7.      K. Biemann, J. Am. Soc. Mass Spectrom., 13 (2002) 1254

8.      F. Tureček, V. Hanuš, Advances in Mass Spectrometry, J. F. Todd Ed., Wiley, 1986.


18. NMR Valtice

 

Miroslav Holík

 

Odborná skupina Magnetické rezonanční spektroskopie uspořádala ve dnech 28.-30. 4. 2003 mezinárodní konferenci 18. NMR Valtice. Zúčastnilo se jí 80 specialistů z Česka, Slovenska, Rakouska a Maďarska a také 3 hosté z Německa a jeden z Chorvatska. Na čtyři půldne připadlo 35 ústních sdělení (posterové příspěvky se již tradičně nepřijí­mají) a kromě toho ještě propagační vystoupení zástupců firem a sponzorů Bruker a Va­rian. Te­maticky byly na konferenci obsazeny prakticky všechny okruhy použití NMR spektrosko­pie od strukturní analýzy malých molekul až po biologické makromolekuly, od nových pulsních sekvencí až po kvantitativní analýzu a studium kinetiky reakcí. Od roku 2000 se přijímají souhrny pro sborník pouze v elektronické podobě (Word 97) a po skon­čení kon­ference je sborník abstrakt vystaven na internetu na adrese:

http://www.chemi.muni.cz/nmr/radek/nmrvaltice/nmrvaltice.htm.

 

Tuto stránku má na starosti kolega Radek Marek, na kterého se mohou zájemci obrátit se svými přáními na vylepšení nebo aktualizaci uvedených informací:

rmarek@chemi.muni.cz.

 

Na téže http adrese je také umístěn soubor fotografií z letošní i loňské konference, které pořídil kolega Radovan Fiala, aby si tak účastníci připomenuli příjemné chvíle strávené ve Valticích. Kromě odborného programu, který byl dosti náročný, podařilo se pořadatelům zajistit pro účastníky konference prohlídku Valtického zámku.

 

V příštím roce se budou konat 19. NMR Valtice v době od 19. do 21.4.2004. Zájemcům o příští NMR Valtice se doporučuje sledovat uvedenou WWW stránku, protože pozvánky na NMR Valtice se neposílají. Upozornění na případné změny na této stránce se posílají e-mailem. Proto se noví zájemci žádají o zaslání e-mailové adresy na holik@chemi.muni.cz. Totéž se týká všech, kteří během roku svou adresu změnili.

 

Těším se na setkání na 19. NMR Valticích.

 

 

Presymposium On Sample Introduction in Atomic Spectrometry: New Strategies

(CSI XXXIII – Colloquium Spectroscopicum Internationale)

 

Bohumil Dočekal

 

Ve dnech 3.-6. září 2003 se ve španělské Zaragoze konalo presymposium CSI, tématicky orientované na moderní trendy vnášení vzorků v metodách atomové spektrometrie. Záštitu nad presymposiem převzala Univerzita v Zaragoze. Presymposia se zúčastnilo asi 60 od­borníků. V rámci třídenního odborného programu bylo prezentováno 6 vyzvaných předná­šek, 14 orálních a 15 posterových sdělení. Program obohatily dvě diskusní setkání u kula­tého stolu na téma: dávkování pevných látek a role mladých vědců ve spektroskopii, které moderovali J. Brenner a M. Resano. Mezi významnými přednášejícími figurovali např. J. Brenner, M. Resano, R. Sturgeon, R. Barnes, J. Dědina, J.-M. Mermet, T. Kantor, J. Caruso, D. Katskov, a další. Z odborných zajímavostí stojí za zmínku nový koncept zmlžování roztoku vzorku pomocí zmlžovačů s velmi nízkou spotřebou vzorku (J.-M. Mermet), zá­chyt analytů ve vodě při generování těkavých forem analytů (R. Sturgeon), některé nové přístupy ke generování hydridů (R. Sturgeon, J. Dědina, A. D´Ulivo), aplikace separačních technik (FFF, CZE) ve spojení s ICP MS pro speciační analýzu (R. Barnes), studium me­chanismu generování hydridů A.D´Ulivo). Za Českou republiku se aktivně účastnili sym­posia 3 odborníci.

 

Pořadatelé perfektně připravili jak odbornou, tak i společenskou část presymposia, a tak si účastníci moli vychutnat kromě odborného programu též i místní kulinářské speciality, navštívit významné antické a středověké památky, shlédnout Goyovy obrazy a zažít ko­ridu.

 

 

CSI XXXIII – Colloquium Spectroscopicum Internationale

 

Bohumil Dočekal

 

Ve dnech 7.-12. září 2003 se uskutečnilo ve španělské Granadě pod záštitou Španělské společnosti aplikované spektroskopie a Univerzit v Oviedu, Malaze a Granadě tradiční celosvětové set­kání odborníků ze všech oblastí spektroskopie, XXXIII Col­loquium Spectroscopicum Internationale (CSI XXXIII), a to za účasti více něž 500 odborníků ze 38 zemí světa. V rámci odbor­ného programu CSI odezněly 4 úvodní plenární přednášky a 8 vyzvaných přednášek na aktuální témata, dále 99 orálních sdělení, a to ve třech paralelně běžících oborových sek­cích. Program obohatilo 12 prezentací světových firem („Vendors session“) o novinkách v oblasti spektroskopické technologie, doprovázených diskuzí, kterou moderoval J. Brenner. Rovněž velmi zaujalo 20 přednášek odborníků na zajímavá témata („Hot Topics“): stopová analýza a mikroanalýza pomocí laserů, miniaturizace a technologie na čipech, hmotnostní spektrometrie v období proteomiky, chemické zobrazování, a to za předsednictví světových odborníků jako jsou A. Manz, N. Omenetto, R. Lobinski, R. Zenobi. Nedílnou součástí CSI byl též každodenní posterový maratón zahrnující celkem 407 pří­spěvků z různých oblastí spektroskopie. Mezi pozvanými přednášejícími figurovali např. K. Janssens, G. Hieftje, J. Szpunar, R. Pereiro, R. Barnes, J. Dědina, R. Lobinski, V. Majidi, N. Omenetto, D. Littlejohn, a další. Společenskou událostí bylo vyznamenání J.D.Winefordnera za jeho celoživotní příspěvek pro rozvoj spektroskopických metod. V průběhu symposia byly diskutovány nejrůznější teoretické i praktické otázky spektro­skopie a spektrochemie, především z oblasti hmotnostní spektrometrie, metaloproteomiky, ale také klasická témata atomové absorpční spektrometrie, ICP AES, ICP MS, spektrosko­pie s doutnavým výbojem, dále nejrůznější aplikace laserů, rentgenová a molekulová spektrometrie. Za Českou republiku se aktivně účastnili symposia 4 odborníci z oblasti atomové spektroskopie.

 

Zasedání i společenské akce se vyznačovaly srdečností a přátelskou atmosférou. Pořada­telům patří dík za perfektní organizaci symposia, za kvalitní kulturní program, banket a exkurze po pamětihodných místech (Alhambra) a přírodních krásách v Granadě a jejím okolí (Sierra Nevada). Účastníci též ocenili možnost okusit místní speciality španělské kuchyně a velmi kvalitní vína.

 

Další tradiční symposium řady CSI bude uspořádáno 4.-9.září roku 2005 v belgických Antverpách. Zasedání národních delegátů akceptovalo též návrh čínských kolegů na pořa­datelství CSI v roce 2007 v Číně. Členové Společnosti budou včas o těchto akcích infor­mováni prostřednictvím Bulletinu společnosti a internetových stránek.

 

 

5. mezinárodní symposium o speciacích prvků – Postsymposium CSI XXXIII

 

Jiřina Sysalová

 

Ve dnech 13.-16. 9. 2003 se konalo 5. mezinárodního symposium na téma „Speciation of Elements in Biological, Environmental and Toxicological Sciences“, které bezprostředně navazovalo na CSI XXXIII. Symposium se konalo ve městě Almunecar ve Španělsku.

 

Na symposiu bylo přítomno 132 účastníků z 25 zemí. Témata byla rozdělena do několika bloků přednášek a posterů a každý tématický blok byl uveden vyzvanou přednáškou známé osobnosti v dané oblasti. Jedná se o interdisciplinární, náročné směry analytické chemie, kdy z používaných technik převažují kombinace ICP-MS s různými typy chro­matografických metod, nejčastěji se jedná o nákladnou kombinaci HPLC-ICP-MS. Nyní se ročně objevuje v tisku přes 100 publikací, které se týkají použití této kombinované techniky. V popředí zájmu jsou formy prvků As, Se, Hg, S a P, výzkum se provádí již se známými speciacemi, ale stále jsou popisovány další nové formy analytů. Prezentovány byly speciace i dalších prvků, např. Cr, V, Zn. Sledují se aktivity jednotlivých stopových prvků – kovů a metaloidů, jejich biologická dostupnost, biologická aktivita, toxicita, me­tabolismus a hodnoty ve výživě. Výzkumné kapacity se také již soustřeďují na možnosti zajištění jakosti výsledků, zkoumány jsou přípravy nových referenčních materiálů s certifikovanými hodnotami pro jednotlivé formy analytů a způsoby vyhodnocování zís­kaných dat. Podmínky pro převádění výsledků již rozsáhlého výzkumu do uživatelské praxe by měl zajistit nový projekt s názvem European Virtual Institute for Speciation Analysis (EVISA), hrazený EU. Jeho cílem je umožnit národním laboratořím pravidelné sledování potřebných speciací ve složkách životního prostředí, potravinářství a dalšího průmyslu, aby bylo možno zasahovat do výroby, ovlivňovat legislativu i vládní rozhodo­vání. V řídícím managementu projektu se objevují taková jména jako M. Sperling (šéf vý­konného výboru) a W. Buscher (koordinátor projektu), oba z university v Münsteru (SRN), R. Cornelis (Belgie), L. Ebdon (UK) a O. Donard (Francie).

 

Během konference nenastaly žádné organizační problémy, po stránce technické bylo vše velmi dobře zvládnuto. V odborném programu nastaly drobné změny poslední den konání symposia. Každý účastník obdržel knihu abstraktů, sešit s odborným programem, různý prospektový materiál a potvrzení o účasti. Celá organizace byla zasazena do příjemného prostředí kvalitního hotelu Melia-Almunecar na břehu moře. Odborný program byl velmi bohatý, denně začínal v 9:00 hod. a večer končil, kromě posledního dne, ve 20:30 hod. Jak je v jižních zemích zvykem, od 13:00 do 17:00 hod. byl čas vyhrazen pro siestu, a tudíž se do programu nevešla žádná exkurze ani společný výlet. Celkem bylo prezentováno 12 vy­zvaných přednášek, 38 ústních podání a 70 posterů. Z naší republiky jsem byla jediným účastníkem konference; prezentován byl poster týkající se zjišťování mobility vybraných toxických prvků v městském prachu dvou pražských tunelů – metra a automobilového. Zdá se, že u nás je o problematiku speciací a jejich identifikaci spřaženými technikami prozatím malý zájem. V zemích západní Evropy a USA se tomuto výzkumu věnují celé týmy, analytikům a ostatním specialistům se tím otevírají obrovské možnosti uplatnění a je zřejmé, že nové poznatky ovlivní  řadu dalších oborů. Příští symposium na téma speciací se bude konat za tři roky v Polsku.

 

 

6th European Furnace Symposium

a 11th International Solid Sampling Colloquium

 

Bohumil Dočekal

 

Ve dnech 27. – 30. června 2004 se bude konat po záštitou Maďarské chemické společnosti a Spektrochemické asociace v maďarském letovisku Siófok, situovaném na březích Bala­tonu, již v pořadí šesté European Furnace Symposium, a to společně s 11. Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry. Jak bývá tradicí, toto čtyřdenní setkání odborníků z celého světa bude věnováno nejen různým aspektům elektrotermické atomizace v atomové spektroskopii, ale soustředí se také na současný vývoj dávkování pevných vzorků v metodách atomové spektroskopie, především pomocí elektrotermického vypařo­vání, laserové a jiskrové ablace, zmlžování suspenzí a přímého vnášení pevných vzorků do plazmat (ICP AES/MS).

 

Dalším tématem budou také metody laserem indukované plasmové emisní spektrometrie a optické spektrometrie s využitím oblouku, jiskry a doutnavého výboje. Odborný program symposia bude sestaven z vyzvaných přednášek předních světových odborníků, ústních sdělení a prezentace posterů. Významné části programu budou věnovány teorii, aplikacím ve všech oblastech prvkové analýzy, instrumentaci, metodologii a chemometrickým aspektům.

 

Aktuální informace o konferenci a formulář předběžné přihlášky je možné získat na WWW stránkách konference: http://www.sci.u-szeged.hu/inorg/efs_ssc.

 

Druhý cirkulář bude zaslán v lednu 2004 těm zájemcům, kteří odešlou předběžnou při­hlášku do 30.listopadu 2003 na jednu z následujících adres:

 
M.Bondár

Hungarian Chemical Society

fax:    +36-1-2018056

e - mail: monika.bondar.mke@mtesz.hu

Dr.G.Galbács

University of Szeged

fax:    +36-62-420505

e - mail: galbx@chem.u-szeged.hu

 

 

Seminář Radioanalytické metody – IAA ´03

 

Miloslav Vobecký

 

Seminář Radioanalytické metody – IAA ´03 proběhl 25.června 2003 v Klubu MBÚ v Praze 4. Celkem bylo předneseno 8 příspěvků doprovázených diskusemi:

Čestmír Šimáně: Sledování rentgenova záření buzeného protony v ČSR

Oleg Dmitrijevič Maslov: Use of the MP-25 microtron for scientific and applied

Investigations

Zdeněk Řanda: Aktivační analýza kamenných a železných meteoritů

Jan Kučera, Rolf Zeisler: Stanovení nízkých koncentrací křemíku v biologických materiálech metodou RNAA

Ivo Světlík, Lenka Tomášková: Měření 90Sr spolu se stronciem 89Sr kapalinovou scintilační spektrometrií

Antonín Kolos, Rostislav Šrajbr: Náměty aktivačních úloh laboratorních prací stu­dentů na školním reaktoru VR-1 Vrabec

Zdeněk Málek, František Sus: Vývoj a aplikace nových radioanalytických a radio­chemických metod v Centrální analytické laboratoři ÚJV a.s.

Miroslav Matucha: Izotopové jevy v chromatografii organických sloučenin

 

Semináře se zúčastnilo 31 účastníků. Přednášky budou vydány ve formě souhrnů pro účastníky semináře.

 

Spolupořadatelem byla Odborná skupina jaderné chemie České společnosti chemické, která se podílela na propagaci semináře ve vlastní členské základně.

 

 

 


Metody blízkého pole

(ještě jednou o 3. semináři, který se konal v Lázních Bohdaneč ve dnech 23. až 25. září 2002)

 

Josef Zemek

 

Právě vyšlé druhé (speciální) číslo Československého časopisu pro fyziku, 2/2003, stručně shrnuje podstatnou část přehledových i původních přednášek o dnes už běžných i méně známých metodách blízkého pole, které umožňují vidět, zkoumat a vytvářet objekty na­nometrických velikostí. Vzhledem k tomu, že obsah přednášek odráží současný stav a vy­užití těchto metod ve fyzice, chemii, elektrochemii, metrologii, biologii a medicíně v celé republice, může být následující „upoutávka“ užitečná pro spektroskopicky zaměřené čte­náře.

 

V úvodní přednášce o nanotechnologii probírá Tomáš Šikola z brněnského „centra“ (Ústav  fyzikálního inženýrství, FSI VUT Brno) změny elektronové struktury pevné látky při pře­chodu od 3D k 1D strukturám. Uvádí nás do světa kvantových jevů při transportu nosičů náboje i při přenosu tepla, zdůrazňuje problémy spojené s využitím nanostruktur, zejména propojení a komunikace mezi nano- a makrosvětem a dominantní vliv povrchů u nanoob­jektů. Uvádí metody tvorby nanostruktur, které jsou v podstatě litografické (stále se zmen­šující šířka „čáry“) a chemické, spočívající ve stavbě nanoobjektů z jednotlivých atomů či molekul. Obě cesty vedou k četným úspěchům zejména v nanoelektronice. I přes lehce skeptický pohled přednášejícího na další rozvoj oboru, lze konstatovat, že nanotechnologie se velmi rychle rozvíjí a každým dnem přináší nové a často překvapivé výsledky.

 

Další člen brněnského centra, Pavel Tománek (Ústav fyziky, FEKT VUT Brno) a sou­časně hostující redaktor speciálního čísla nás seznamuje s existencí evanescentních vln a ukazuje proč a jak je možné prolomit bariéru příčné rozlišovací schopnosti optických pří­strojů, zavedenou Rayleighovým kritériem. Příkladným použitím metody je studium vno­řených samoorganizovaných kvantových teček v blízkém optickém poli, které provedla Dana Košťálová (ze stejného pracoviště).

 

Příspěvek Petra Klapetka a Ivana Ohlídala (Katedra fyzikální elektroniky, PF MU, Brno) se dotýká problémů metrologie při srovnání snímků optické mikroskopie v blízkém poli a mikroskopie atomárních sil. Autoři ukazují, že in­formace získané pomocí obou metod se vzá­jemně doplňují a pomáhají identifikovat arte­fakty.

 

Aplikací mikroskopie atomové síly při analýze tenkých vrstev ZnSe a ZnTe se za­bývají Ivan Ohlídal, Petr Klapetek a Daniel Franta. Na povrchu ZnSe nalezli malé objekty, které se podařilo chemicky určit pomocí Augerovy elektronové spektroskopie jako čás­tečky GaO.

 

Simulací zobrazení povrchů pomocí mikroskopie atomárních sil se zabývá další skupina autorů, Radek Kalousek, David Škoda, Filip Lopour a Tomáš Šikola (Ústav fyzikálního inženýrství, FSI VUT Brno). Ukazují, že simulací lze optimalizovat podmínky experi­mentu k dosažení atomárního rozlišení metody.

 

Přípravou nanostruktur vytvořených anodickou lokální oxidací titanu pomocí mikroskopu atomárních sil se zabývá David Škoda, Filip Lopour, Radek Kalousek, David Burian, Jiří Spousta a František Matějka, (Ústav  fyzikálního inženýrství, FSI VUT, ÚPT AVČR, Brno). Mikroskopií magnetické síly a její aplikací při studiu pevných disků se zabývají Martin Šiler, Ivan Ohlídal a Petr Klapetek (Přírodovědecká fakulta MU, Brno).

 

Praha je zastoupena příspěvkem Pavla Sobotíka, Pavla Kocána a Ivana Ošťádala (Katedra elektroniky a vakuové fyziky MFF UK). Skupina má bohaté zkušenosti se stavbou a pou­žitím rastrovací tunelovací mikroskopie a spektroskopie. Referát pojednává o přímém po­zorování atomárních procesů při růstu počátečních stadií tenkých vrstev stříbra na povrchu monokrystalu křemíku Si(111)7x7.

 

Růstem tenkých vrstev protokrystalického křemíku pomocí mikroskopie atomárních sil se zabývá skupina badatelů z Fyzikálního ústavu AVČR, Tomáš Mates, Antonín Fejfar, Ivo Drbohlav, Bohumil Rezek, Petr Fojtík, Kateřina Luterová, Ivan Pelant a Jan Kočka. Modi­fikací mikroskopu měří plošné rozložení lokální elektrické vodivosti pod hrotem, usuzují na mikro- a nanostrukturu vrstev a nalézají opti­mální podmínky růstu vrstev z hlediska jejich použití v solární elektronice. To, že hrot rastrovacího elektronového mikroskopu může emitovat fotony, ukazují Petr Fojtík, Tomáš Mates, Antonín Fejfar, Jam Kočka, Ivan Pelant a Antonín Svoboda (Fyzikální ústav AV ČR a MFF UK). Potíž je v měření velmi slabého toku fotonů. Za obvyklých podmínek provozu metody je do plného prostorového úhlu emitováno maximálně 107 fotonů za sekundu. Záznam toku fotonů lze využít ke stu­diu materiálového kontrastu povrchu vzorku.

 

Aplikaci rastrovací tunelovací spektroskopie a mikroskopie v elektrochemii je vě­nován příspěvek Jana Webera, Hany Pelouchové a Pavla Jandy z Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J.H. AV ČR. Ukazují, že rastrovací tunelovací mikroskopie a spektrosko­pie mohou být plně funkční s atomárním rozlišení i při práci v kapalinách. V dalším pří­spěvku stejná skupina uvádí příklad využití metody při studiu reakce přenosu náboje na TiO2.

 

Povrchy plazmaticky oxidovaného cínu pomocí mikroskopu atomárních sil studovali Zde­něk Strýhal, Jaroslav Pavlík a Stanislav Novák (Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad La­bem).

 

Aplikací mikroskopu atomárních sil v biologii je věnován příspěvek Romana Kubínka, Milana Vůjtka, Renaty Holubové, Zdeňky Zapletalové a Hany Kolářové (Univerzita Pa­lackého  v Olomouci). Vzhledem k charakteru zkoumaných vzorků, je třeba zkoumat po­vrch vzorků v kapalině.

 

Rastrovací kapacitní mikroskop, jeho využití a omezení popsal Štefan Lányi z Bratislavy (Fyzikálny ústav SAV).

Účastník semináře Tasilo Prnka, prozatímní předseda sekce „Nanovědy a nanotechnolo­gie“ České společnosti pro nové materiály a technologie seznamuje čtenáře s ustavením sekce, se složením prozatímního výboru a hlavně s ambiciózními plány sekce. A ty roz­hodně stojí za přečtení.

 

 

16. mezinárodní hmotnostně-spektrometrická konference

 

Vladimír Havlíček

 

Ve dnech 31.8.-5.9.2003 proběhla ve skotském Edinburghu již 16th International Mass Spectrometry Conference (IMSC), na evropské poměry akce nebývalých rozměrů - s více jak 1400 účastníky. Akci pořádá Světová společnost pro hmotnostní spektrometrii, zatím v tříletých intervalech. Členy této společnosti je 35 států, další země pak mají statut pozoro­vatelů. Není bez zajímavosti, že pořadatelem příští akce, tedy 17th IMSC v roce 2006, bude Česká republika. Další pokračování se mají konat již ve dvouletých intervalech, a to v německých Brémách (2008), příp. italském Torinu (2010 – zatím nepotvrzeno).

 

Na edinburghské konferenci zaznělo během pěti dnů 6 plenárních přednášek,  105 ústních sdělení ve 20 různých sekcích, 11 workshopů, 8 firemních seminářů a bylo uvedeno 822 posterů. Z České republiky na akci přijelo dvacet účastníků, kteří měli tři ústní sdělení a prezentovali řadu posterů. Konference samotná měla vysokou vědeckou úroveň a po orga­nizační stránce vykazovala určitou míru profesionality.

 

Každý den po plenární přednášce (např. C. Pillinger: Beagle2 – Searching for life on Mars, D. F. Hochstrasser: Proteomics and Mass Spectrometry in Medicine) běžely paralelně čtyři sekce s keynote a krátkými sděleními (např. Fundamentals, Proteomics, Metabolomics, Genomics, Discovery Pharma, Environmental Chemistry in 2003, Forensics, New Instru­mentation in MS, Drug Metabolism and Bioanalysis). Polední pauzy předcházely postero­vým sekcím, které se prolínaly s prezentacemi firem působících na širokém poli hmot­nostní spektrometrie. Odpolední sekce byly vyplněny workshopy (např. FTMS, Accurate Mass Measurement, A Discussion of Shotgun Based Proteomic Methods, New Strategies to Address the Needs of Drug Discovery), které kromě úvodní přednášky obsahovaly často i bouřlivou diskusi o výhledech do budoucnosti daného oboru hmotnostní spektrometrie.

 

V průběhu konference byly předány ceny za významný celoživotní přínos pro obor hmot­nostní spektrometrie (Thompson Medal Award), dále byla předána Cena Kurta Brunneeho za nejlepší novátorskou instrumentaci na poli hmotnostní spektrometrie a ceny časopisu Journal of Mass Spectrometry. Thompsonovu medaili získala trojice Prof. Richard M. Ca­prioli, Prof. Franz Hillenkamp a Prof. Victor L. Talroze.

Konference byla uzavřena dvěmi plenárními přednáškami nositelů Nobelovy ceny za chemii za rok 2002 (Koichi Tanaka: The Origin and Future of Macromolecule Ionization by Laser Irradiation, John B. Fenn: Electrospray Wings for Molecular Elephants).

Rozšířené abstrakty všech příspěvků jsou přístupné na konferenční webové stránce  http://www.imsc-edinburgh2003.com/.

 

Protože příští IMSC konference se bude konat v Kongresovém centru v Praze, byly v Edinburghu uvedeny dvě reklamní prezentace IMSC 2006, první na uzavřené schůzi před Mezinárodním výborem, druhá pak v rámci jedné z plenárních sekcí. Praha měla dále k dispozici komerční stánek, kde visely postery s blikajícím Peakem roku 2006 a kde byly distribuovány reklamní materiály. Akce měla slušný ohlas – zatím máme pro pražské pokračování předregistrováno cca 100 účastníků (na 800 vstupů na stránky konference www.imsc2006.org). 17th IMSC proběhne ve dnech 27. 8.-1. 9. 2006. Garantem akce je Akademie věd ČR.

 

 

Mattauch Herzog Award for Mass Spektrometry 2004

 

je cena udělovaná Německou společnostní hmotnostní spektrometrie (Deutsche Gessel­schaft für Massenspektrometrie, DGMS) s dotací 12 500 €.

 

Návrhy na udělení ceny, podložené doporučením mezinárodně uznávaného odborníka, je třeba předložit do 12. 12. 2003 na adresu předsedy komise:

 

Prof. Dr. Dietmar Kuck

Fakultät für Chemie

Universität Bielefeld

Postrach 100131

D-33501 Bielefeld, BRD.

 

Podrobnější informace poskytne:

 

Ms. Tina Zickendraht

Hermo Electro (Brermen) GmbH

P.O. Box 140162

D-28088 Bfremen, BRD.

 

Společnost DGMS uděluje dále cenu „Life Science-Award of the German Society for Mass Spektrometry“ za mimořádné práce v oblasti aplikace hmotnostní spektrometrie v biologických vědách s dotací 5 000 €.

 

Podrobnosti lze získat na adrese DGHS http://www.dgms.de/. Uzávěrka přihlášek je 1. listopadu 2003.

nabídková a poptávková služba členů společnosti

 

Nabízíme k odprodeji:

 

funkční UV-VIS spektrometr Specord M400, 185-900 nm, rok výroby 1990, cena dohodou.

 

Poptáváme:

 

elementární analyzátor C,H (příp. i S,N) vhodný pro rozbor paliv - uhlí.

Laboratoř RWTUV, areál Alstomu, Olomoucká 7/9, 656 66 Brno.

 

Kontakt: Dr. V. Bulka (bulka.rwtuv@volny.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

Připravované akce Společnosti v roce 2004

 

Kurz měření vibračních spekter (19. – 23. 1. 2004)

 

Kurz interpretace vibračních spekter (26. – 30. 1. 2004)

 

Kurz kvantitativní molekulová spektroskopie (2. – 4. 2. 2004)

 

Seminář RTG (duben)

 

Seminář OS instrumentálních radioanalytických metod (3. – 4. čtvrtletí)

 

4. seminář o metodách blízkého pole (září – říjen)

 

7. škola HM (27. 9. – 1. 10. 2004)

 

Kurz ICP (15. – 17. 9. 2004)

 

19. NMR Valtice (19. – 21. 4. 2004)

 


Nabídka publikací Spektroskopické společnosti JMM

 

Skripta AAS I – základní kurz (2003)

387,- Kč

Inorganic Environmental Analysis

161,- Kč

Referenční materiály (přednášky)

93,- Kč

Skripta AAS II (pro pokročilé)

373,- Kč

Názvosloví IUPAC (Part XII: Terms related to electrothermal atomi­zation; Part XIII: Terms related to chemical vapour generation)

35,- Kč

Kurz ICP pro pokročilé

120,- Kč

Kurz AAS pro pokročilé (1996)

120,- Kč

Metodická příručka pro uživatele FTIR spektrometru

100,- Kč

Kurz Spojení HPLC/MS (2001)

rozebráno

12. Spektroskopická konference: program, abstrakta příspěvků, seznam účastníků

190,- Kč

 

 

Objednávky (do vyčerpání zásob) přijímá písemně nebo telefonicky sekretariát Společ­nosti (pí. Pavla Vampolová, tel. 233 332 343).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

http://www.spektroskopie.cz

adresa sekretariátu: Thákurova 7, 166 29 Praha 6; tel./fax: 233 332 343

redakční rada: Dr. Milan Fara (předseda), Doc. Viktor Kanický, Ing. Dana Kolihová

tech. redakce: Pavla Vampolová

redakční uzávěrka: říjen 2003; uzávěrka příštího čísla: prosinec 2003