Bulletin č. 118

Publikace Společnosti  > >Bulletiny  > >Bulletin č. 118

 

 

B U L L E T I N

spektroskopické společnosti

Jana MARKA Marci

 

Číslo 118

červen 2003

 

http://www.spektroskopie.cz

e-mail sekretariátu: immss@spektroskopie.cz

telefonní číslo sekretariátu: 233 332 343

 

 

12. spektroskopická konference

 

Viktor Kanický

Ve dnech 10. 6. až 12. 6. 2003 se konala na Fakultě chemického inženýrství Vysoké školy chemicko technologické v Praze 12. spektroskopická konference. Za povšimnutí stojí, že tato konference, v pořadí čtvrtá od vzniku samostatné České republiky, je (víceméně mi­moděk) vědeckým sympoziem a společenskou příležitostí v roce 10. výročí vzniku Spek­troskopické společnosti Jana Marka Marci. Podívejme se, čím se prezentovali na konfe­renčním pódiu a v přilehlých prostorách během dvouapůldenního maratónu přednášek a plakátových sdělení aktivní účastníci konference.

 

Po zahájení konference předsedou organizačního výboru Doc. Viktorem Kanickým byla předána předsedou Spektroskopické společnosti Prof. Karlem Volkou a členem předsed­nictva hlavního výboru Společnosti JMM Dr. Milanem Farou medaile J. M. Marci Doc. Vítězslavu Otrubovi z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně za jeho vědecký přínos k české i světové spektroskopii. Odborný program konference zahájil Doc. Otruba plenární přednáškou Korekce pozadí v AAS – současný stav a perspektivy, z níž se posluchači například dozvěděli, že první zařízení pro korekci pozadí v AAS s využitím Zeemanova efektu bylo zkonstruováno právě na Katedře analytické chemie Pří­rodovědecké fakulty MU v Brně.

 

Atomové spektroskopii bylo věnováno také dalších 11 přednášek proslovených v průběhu všech tří dnů konferenčního programu a dále 21 plakátových sdělení, kterým byla vyhra­zena samostatná posterová sekce v odpolední části programu prvního konferenčního dne. Přednášky byly věnovány optické emisní spektrometrii laserem buzeného plazmatu – LIBS (Dr. K. Novotný, MU Brno), laserové ablaci (LA) s optickou emisní spektrometrií v ICP (Doc. V. Kanický, MU Brno), analýze práškových materiálů pomocí LA-ICP-OES (Mgr. M. Holá, MU Brno), problematice spektrálních a nespektrálních interferencí v ICP-OES při analýze biologických materiálů (Dr. J. Machát, MU Brno), vývoji nových ato­mizátorů hydridů pro AAS a AFS (Dr. J. Dědina, ÚACH AV ČR), problematice analýz potravin a environmentálních vzorků s použitím ICP-MS (Dr. M. Hoenig, Belgie), cha­rakterizaci nového průletového hmotnostního spektrometru pro ICP (Ing. T. Černohorský, Intertec CZ., s.r.o. a Univerzita Pardubice UPa), kolekci těkavých hydridů v miniaturních atomizátorech (Doc. B. Dočekal, ÚACH AV ČR), kalibračním modelům v OES (Ing. E. Svätý, Třinecké železárny) a problematice rizikových prvků produkovaných dopravou (Dr. M. Šucmanová, Centrum dopravního výzkumu Brno).

 

Postery v sekci atomové spektroskopie byly zaměřeny na tato témata: postupná extrakce půd pro stanovení As (Ing. J. Száková, Česká zemědělská univerzita ČZU), vliv vzorko­vání půd na hodnocení kontaminace olovem (Ing. K. Šichorová, ČZU), labilní kovové specie v sedimentech a jejich in situ měření pomocí gelových technik (Doc. H. Dočeka­lová, CHF VUT Brno), ICP-OES a GF-AAS pro stanovení toxikologicky významných prvků ve frakcích městského prachu v tunelech (Dr. J. Sysalová, ÚACH AV ČR), jód v biologických materiálech technikou ICP-OES (Mgr. E. Niedobová, MU Brno), těkavé sloučeniny pro stanovení Se, As, Sb a Te technikou ICP-OES (Mgr. J. Studýnková, MU Brno), SO2 ve víně technikou ICP-OES (Dr. J. Machát, MU Brno), selen v biologickém materiálu (Doc. M. Fišera, CHF VUT Brno), Se, Cu, Zn ve tkáni tlustého střeva pomocí AAS (Ing. D. Milde, Univerzita Palackého Olomouc - UP), vliv rozkladu na stanovení Cd, Mn, Cu a Zn v medu pomocí AAS (Ing. J. Šrámková, UPa), prvková analýza multivitami­nových přípravků technikou ICP-OES (Ing. A. Krejčová UPa), As v zasolených matricích pomocí ETAAS se Zeemanovou korekcí (Ing. M. Dvorský, UPa), speciace stopových prvků v luštěninách pomocí SEC-ICP-MS (Ing. J. Komínková, VŠCHT Praha), rtuť v zemědělských materiálech pomocí AMA-254 (Ing. D. Kolihová, ČZU Praha), distribuce selenu v grafitové kyvetě autoradiografií (Dr. V. Korunová, ÚACH AV ČR), kovové mate­riály pomocí LIBS (Mgr. T. Vaculovič, MU Brno), práškové materiály technikou LA-ICP-OES (Mgr. M. Holá, MU v Brně), hloubkové profily technikou LA-ICP-OES (Mgr. A. Hrdlička, MU Brno), titan ve ferroslitinách pomocí ICP-OES (Dr. Ivana Loskotová, Tři­necké železárny), spektrální diagnostika povrchového koplanárního výboje (Dr. A. Brablec, MU v Brně), nestandardní plazmové zdroje ve spektroskopii a při úpravě povrchů (Dr. P. Slavíček, MU v Brně).

 

Současný stav výzkumu v oblasti molekulové spektroskopie vystihuje 7 přednášek a dále 5 plakátových sdělení, která byla vystavena v rámci posterové sekce molekulové spektro­skopie a speciálních spektroskopických metod v odpolední části programu druhého dne konference. Přednášky byly zaměřeny na vibrační spektroskopii: Ramanova optická akti­vita (Doc. V. Baumruk, MFF UK Praha), mezinárodní banka spektroskopických dat EU­ROSPEC (Prof. K. Volka, FCHI VŠCHT Praha), vibrační cirkulární dichroismus (Doc. M. Urbanová, VŠCHT Praha), FT Ramanova spektroskopie v analýze biologických materiálů (Doc. P. Matějka, FCHI VŠCHT Praha), luminiscenční spektroskopie jednotlivých nano­krystalů Si (Dr. J. Valenta, MFF UK Praha), SERS spektra systémů připravených růstem stříbrných monočástic v přítomnosti adsorbátu (K. Šišková, UK Praha), spektrální testo­vání stříbrných koloidů připravených laserovou ablací a fragmentací (Mgr. P. Šmejkal, UK Praha).

 

V posterové sekci se objevila sdělení na téma luminiscenční detekce singletního kyslíku (Mgr. M. Kořínek, MFF UK Praha), NIR spektroskopie v analýze krmiv (Mgr. D. Čižmár, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně), soli guanidinia – studium vibrač­ních spekter a generování 2. harmonické frekvence (Mgr. Z. Macháčková, PřF UK Praha), teplotní chování dusičnanu aminoguanidinia (Dr. I. Němec, PřF UK Praha), studium agregace protoporfyrinu IX metodami elektronové absorpční a Ramanovy spektroskopie (M. Sládková, UK Praha).

 

Speciálním spektroskopickým metodám bylo věnováno 5 přednášek a 7 plakátových sdě­lení. Na rozdíl od příspěvků v oblasti atomové a molekulové spektroskopie, které tvořily v zásadě monotematické bloky, pokrývaly přednášky věnované speciálním metodám širo­kou oblast. Posluchači se dozvěděli o současných možnostech jaderných analytických metod na svazcích urychlených iontů (Dr. V. Havránek ÚJF AV ČR Praha), o využití XPS a XAES metod ke studiu polykarbosilanových povrchů (Dr. Z. Bastl ÚFCH JH AV ČR Praha), použití hmotnostní spektrometrie v analýze proteinů (Ing. P. Halada, MBÚ AV ČR), o aplikaci vysoce výkonných laserových systémů na simulaci dopadu mimozem­ského tělesa do rané zemské atmosféry (Dr. S. Civiš, ÚFCH JH AV ČR Praha), a dále o studiu vlivu technologických parametrů žárového zinkování na fázové složení povlaků pomocí Mössbauerovy spektroskopie, světelné a SEM mikroskopie v kombinaci s EDX analýzou (Ing. M. Zmrzlý, ÚFM AV ČR Brno).

 

Také v případě plakátových sdělení byla zřejmá pestrost metod použitých současně pro řešení daného problému. Pro studium nanokompozitních materiálů na bázi MgO-Ni(Fe) bylo využito Mössbauerovy spektroskopie, TEM, rentgenové spektroskopie, ale i metod nespektroskopických -DTA/TG (Ing. O. Schneeweiss, ÚFM AV ČR Brno), vliv atmosféry na krystalizaci amorfního materiálu FeNiZr byl studován Mössbauerovou spektroskopií (Ing. P. Roupcová, ÚFM AV ČR Brno). Problematikou kvanitativní mikroanalýzy RTG spektrometrií (EDX, WDX) se zabýval Mgr. K. Jurek (FÚ AV ČR Praha), o analýze Brau­nerova Didymu po 120 letech moderními analytickými metodami IC/NAA a ITP/PIXE informoval poster Doc. B. Straucha. Fotoelektronová spektroskopie byla použita pro kon­trolu pokrytí mikročástic SiO2 polyanilinem (K. Olejnik, FÚ AV ČR Praha), tribotechnická analýza olejů byla prováděna ED rentgenfluorescenční spektrometrií (Ing. D. Poláčková, UPa). Segregace povrchu slitiny Fe-3%Si byla studována synchrotronovou XPS (Ing. M. Vondráček, ÚFM AV ČR Brno).

 

Kromě přednášek rozdělených do 3 tematických okruhů zazněly také 2 firemní příspěvky, a to přednáška firmy SPECTRO CS, s.r.o. (Ing. L. Švardala) a dále přednáška firmy Jobin-Yvon (pan N. Oddo).

 

Součástí programu konference byla soutěž o nejlepší plakátové sdělení. Postery posuzo­vala komise ve složení Ing. Miloslav Vobecký, Doc. Pavel Matějka a Vojtěch Borek. Třetí cenu získal poster Labilní kovové spécie v sedimentech a jejich in situ měření pomocí gelových technik ve spojení s AAS a ICP-MS autorů Hany Dočekalové a Pavla Diviše, druhou cenu plakátové sdělení Spektrometrie laserem buzeného mikroplazmatu v analýze kovových materiálů autorů Tomáše Vaculoviče, Karla Novotného, V. Kanického a V. Otruby, první cenu si odnesli autoři posteru Soli guanidinia – studium vibračních spekter a generování 2. harmonické frekvence Zorka Macháčková, Ivan Němec, František Trojánek a Zdeněk Mička.

 

V průběhu společenského večera uspořádaného v menze Masarykovy koleje přednesl Doc. Bohuslav Strauch přednášku o díle Jana Marka Marci z Kronlandu s ukázkami jeho prací včetně informace o stavu překladu díla „O duze nebeské“. Kdybych použil slov profesora Jaroslava Maliny, předsedy Nadace Universitas Masarykiana, pojmenoval bych tuto udá­lost jako „hostinu ducha a těla“.

 

Na tomto místě (dříve než začnu komentovat chmurnou statistiku) by bylo vhodné podě­kovat organizátorům konference. Je třeba ocenit, že se podařilo zorganizovat toto setkání na vysoké škole, a to v době přijímacího řízení, státních závěrečných zkoušek, obsazených poslucháren, obsazených studentských kolejí, v tropickém vedru a hlavně v Praze. Za per­fektní zvládnutí tohoto nelehkého úkolu patří dík především Doc. Pavlu Matějkovi, Dr. Milanu Farovi, paní Pavle Vampolové a Vojtěchu Borkovi. Řád konference udržovali, časové limity hlídali a dodržovali a o diskusi k přednáškám se postarali předsedové/moderátoři přednáškových bloků: Prof. Karel Volka, Dr. Michel Hoenig, Doc. Bohumil Dočekal, Doc. Miroslav Fišera, Prof. Jan Hála a Dr. Jiřina Sysalová.

 

Konference byla uspořádána s podporou firem: ALTEC s.r.o., AMEDIS s.r.o., ANALY­TIKA s.r.o., HILGER s.r.o., HPST s.r.o., CHROMSPEC s.r.o., INTERTEC CZ s.r.o., LABIMEX s.r.o., NICOLET s.r.o., PERKIN ELMER s.r.o., SCIENTIFIC INSTRU­MENTS s.r.o., SPECTRO CS s.r.o. Jim patří dík za zájem o pořádání této tradiční konfe­rence.

 

Součástí zprávy o průběhu konference bývá také množství číselných údajů. Chybí-li však srovnání, čísla hovoří prázdnou řečí. Proto si nejdříve připomeňme 11. spektroskopickou konferenci, uspořádanou v roce 1999 u příležitosti 50. výročí organizované spektroskopie v Čechách (Československu). Konference se zúčastnilo 130 spektroskopiků, bylo pre­zentováno 55 příspěvků, z nichž 23 bylo věnováno absorpční a emisní spektrometrii, 8 pří­spěvků se zabývalo infračervenou spektroskopií, 5 se týkalo Ramanova rozptylu, 3 pří­spěvky byly zaměřeny na výzkum materiálů Mössbauerovou spektroskopií, 2 práce pojed­návaly o nukleární magnetické resonanci a po jednom příspěvku připadlo na neutronovou aktivační analýzu, vibrační cirkulární dichroismus, hmotnostní spektroskopii a metrologii.

 

Dvanáctá spektroskopická konference nepředstavuje vůči té předchozí žádný extrém. Ze 112 účastníků bylo 17 zástupců dvanácti firem a 5 čestných hostů, totiž Dr. Michel Hoenig, Prof. Zbyněk Ksandr, Dr. Jan Mráz, Dr. Alena Špačková a Dr. Milena Závětová. Bylo předneseno 24 přednášek a vystaveno 33 posterů. Místní původ: 30 autorů a spolu­autorů příspěvků působí v Praze na vysokých školách, ústavech Akademie věd a neakade­mických pracovištích, 23 autorů a spoluautorů pochází z Brna, 5 spektroskopiků uvádí jako alma mater Univerzitu Pardubice, 2 pocházejí z druhé nejstarší univerzity v Českých zemích – z moravské Palackého univerzity v Olomouci; Jihočeská univerzita vyslala jed­noho autora. Z mimopražských a mimobrněnských institucí neakademického charakteru jsou to pouze Třinecké železárny a.s. se třemi autory. Účastníci z několika málo dalších mimopražských / mimobrněnských institucí nepřednesli žádné příspěvky.

 

Suma sumarum, žádná sláva, srovnáme-li tuto účast a aktivitu se setkáními několika sto­vek odborníků na Čs. spektroskopických konferencích osmdesátých let minulého století. Kde udělali odborníci z České republiky chybu? Starších, tedy „předlistopadových“ spek­troskopických konferencí se účastnili odborníci z dnes již neexistujících resortních a pod­nikových výzkumných ústavů, kontrolních laboratoří a dalších pracovišť. Jejich příspěvky byly přehlídkou požadavků praxe a přinášely řešení konkrétních problémů. Na druhé straně však v současné době existují sítě moderně vybavených laboratoří (vodohospodář­ství, hygiena, zemědělské kontrolní laboratoře …), dále kontrolní firemní laboratoře a soukromé komerční laboratoře. Dalo by se tedy očekávat, že je k dispozici dostatečný lid­ský a přístrojový potenciál, který by se mohl na „domácí“ konferenci prezentovat. Proč tomu tak není? Důvodů je více, ale jejich výčet a rozbor přesahuje rámec této Zprávy o stavu České spektroskopické konference.

 

Desátá i jedenáctá konference mají ve svém názvu „… u příležitosti...výročí…“. Je dobré, že naše tradice ve spektroskopii je tak bohatá, že můžeme konference často spojovat s výročími. Jak však označit tu letošní, dvanáctou? Mohla by to být třeba První spektro­skopická ve třetím tisíciletí, nebo (jak již bylo řečeno v úvodu) …u příležitosti 10. výročí vzniku Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci… (nebo nostalgicky …u příleži­tosti 10. výročí zániku Čs. Spektroskopické společnosti…). Přestože je posledním prvkem v množině zvané tucet, doufejme, že není opravdu poslední. Doufejme, že příští konfe­rence, třináctá, vzbudí zájem většího počtu odborníků a bude bohatší o další příspěvky. Doufejme… a hlavně pro to něco udělejme.

 

 


Udělení medaile Jana Marka Marci Doc. RNDr. Vítězslavu Otrubovi, CSc.

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, dříve Československá spektroskopická spo­lečnost, uděluje medaile se jménem významného českého vědce, lékaře a akademic­kého hod­nostáře Karlovy univerzity již od roku 1977. Je to uznání domácím a zahraničním vědeckým pracovníkům za jejich přínos v některém ze spektroskopických oborů. V mezi­národním kon­textu má medaile význam dosti mimořádný a je považována za událost hod­nou referátů v re­nomovaných vědeckých časopisech.

 

Výběr kandidátů prochází velmi kritickým hodnocením a počet udělených medailí v jed­nom roce je velmi omezený. Letošním kandidátem, jemuž byla medaile přiznána bez vý­hrad v předsednictvu Společnosti, je Doc. Dr. Vítězslav Otruba, CSc. Uvádíme několik údajů z důvodové zprávy, která byla k návrhu na udělení medaile Jana Marka Marci Doc. Otrubovi předsednictvu Společnosti předložena.

 

Doc. Otruba pochází z rodiny spjaté se zahradnictvím a zahradní architekturou, avšak již od dob gymnasiálních studií, kde měl příležitost experimentovat v chemickém a fyzikál­ním praktiku, se více zajímal o jiné přírodovědné obory, zejména o fyziku a chemii. Cesta k vyso­koškolskému studiu v šedesátých letech jej vedla přes dělnickou profesi ve sklár­nách a vojen­skou prezenční službu až k práci technika na katedře analytické chemie PřF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. V druhé polovině šedesátých let ukončil stu­dium na střední průmyslové škole chemické a v roce 1974 ukončil studium chemie na PřF v Brně. Jeho di­plomová práce byla zaměřena na spektrální vlastnosti výbojek s dutou ka­todou při pulzním napájení.

 

V r. 1975 předložil a obhájil rigorózní práci o Zeemanově efektu v atomové absorpční spek­trometrii. Jako odborný pracovník na katedře analytické chemie se věnoval klasické spektro­grafii, atomové absorpční spektrometrii a konstrukci nových přístrojů společně s dr. Jambo­rem, s nímž v r. 1976 pro výukové účely sestavil atomový absorpční spektro­metr s interferenčními filtry a měřením výstupního proudu fotonky galvanoměrem Zeiss. V r. 1974 spustili tito pracovníci náš první ICP výboj s generátorem GUR-4 o výkonu 4 kW/27 MHz. Od r. 1976 se Dr. Otruba začal věnovat plamenové emisní spektrometrii na spektrometru vlastní konstrukce a vypracoval řadu zajímavých metod stanovení, z nichž některé aplikoval mimo jiné pro stanovení prvků vzácných zemin. V r. 1990 obhájil kan­didátskou disertaci na téma emisní spektrometrie vzácných zemin a  r. 1992 se habilitoval v oboru analytická chemie na Masarykově univerzitě v Brně.

 

Od r. 1992 se Doc. Otruba podílel na řešení řady projektů státních výzkumných programů a grantů a systematicky budoval specializovanou laboratoř, která se dnes podílí na meziná­rodní spolupráci.

 

Neopomenutelnou aktivitou Doc. Otruby je jeho pedagogické působení. Právě proto, že prošel etapou tíživých podmínek pro instrumentální vybavenost, vede své studenty k ma­ximálnímu a účelnému využití přístrojového zázemí a svými zkušenostmi jim pomáhá do­sáhnout meziná­rodně uznávané vědecké úrovně.

 

Výčet vědeckých prací Doc. Otruby je dosti ob­sáhlý. Je ale také třeba připomenout prak­tické aplikace jeho výzkumných prací, z nichž některé se dotýkají oborů překvapivě vzdálených jeho teoretickým studií, jako je např. ana­lýza archeologických materiálů. Čle­nům Společnosti, zejména sou­středěným v sekci atomové spektrometrie, jsou tyto aktivity dobře známy.

 

V poslední době se Doc. Otruba věnuje vývoji mikro­vlnných plazmových zdrojů a dia­gnostice plazmatu, a to ve spolupráci s pracovišti fyzikální elektroniky PřF Masarykovy univerzity a University of Cordoba.

 

Udělením medaile Jana Marka Marci vyjadřuje Spektroskopická společnost své uznání za významnou vědeckou práci Doc. Otruby a pokládá si za čest, že je Doc. Vítězslav Otruba jejím aktiv­ním členem, neboť se podílí na řadě jejích odborných činností.

 

Z důvodové zprávy předložené předsednictvu Hlavního výboru Společnosti

připravil Milan Fara.

 

 

Devadesát let průkopníka organizované spektroskopie Ing. Františka Plzáka

 

Miloslav Vobecký

 

Jubilant patří k zakladatelům zájmové organizace československých spektroskopiků, která od roku 1949 působila v Československu jako Sdružení pro výzkum ve spektrální analyse. Během osmnáctileté aktivní činnosti Sdružení byl Ing. F. Plzák jeho tajemníkem. Toto ob­dobí bylo významnou etapou v historii naší Společnosti.

 

Ing. František Plzák se narodil 4. června 1913 v Praze. Po absolvování Vysoké školy che­micko-technologického inženýrství ČVUT (VŠCHTI) v roce 1937 působil jako odborný asistent v Ústavu chemické metalurgie a metalografie VŠCHTI vedeném profesorem Otakarem Quadrátem, kde po válce externě přednášel metalografii. S analytickou aplikací spektrální analýzy v průmyslu se seznámil během návštěvy francouzské hliníkárny v Chambery již v roce 1937. Po zavření českých vysokých škol nacisty pracoval nejprve v Puncovním úřadě a od roku 1941 v závodě Avia v Čakovicích, kde v následujícím roce vybudoval se spolupracovníky spektrografickou laboratoř. Zde pak do roku 1951 vedl úředně autorizované pracoviště a kontrolu materiálu v letecké a automobilové výrobě. Potom jako vědecký pracovník působil do roku 1958 ve Státním výzkumném ústavu mate­riálu a technologie, kde vybudoval další spektrální laboratoř vybavenou spektrografem ISP 22. Toto pracoviště byl však nucen opustit a nastoupit jako dělník v Aritmě ve Vokovi­cích, kde vybudoval další nikoli však poslední spektrální laboratoř. Od školního roku 1964/65 se věnoval výuce na Střední průmyslové škole chemické v Praze 1 (nyní Masary­kově střední škole chemické). Zde v roce 1967 Ing. Plzák vybudoval laboratoř pro výuku a cvičení ve spektrální analýze vybavenou spektrografem QU 24 s příslušenstvím, jiskro­vým a obloukovým generátorem, spektrálním projektorem Zeiss SP 2, rychlofotometrem G 2 Zeiss a pro viditelnou oblast dvěma stiloskopy ČKD. Ing. F. Plzák je spoluautorem Koincidenčních tabulek atomové spektroskopie (Nakladatelství ČSAV, 1964).

 

I když životní dráha Ing. F. Plzáka nebyla jednoduchá, vybudoval spektrochemické labo­ratoře v průmyslu i výzkumu a nelze opominout ani jeho aktivitu v pedagogické oblasti. V roce 1970 ocenilo Valné shromáždění Československé spektroskopické společnosti při ČSAV jubilantovu průkopnickou práci ve Sdružení udělením čestného členství v trans-formované Společnosti.

 

 

Zpráva o pracovní konferenci EMAS 2003.

 

Karel Jurek

 

Ve dnech 18. – 22. května 2003 se konala mezinárodní pracovní konference (workshop) EMAS 2003 na téma „Modern development and applications in microbeam analysis“. Konferenci pořádala Evropská mikroanalytická společnost (European Microbeam Analy­sis Society), jejímž kolektivním členem je také Spektroskopická společnost Jana Marka Marci.

 

Hlavním programem byly předem vybrané přednášky na aktuální témata, týkající se no­vých mikroanalytických metod a jejich aplikací, využití nejen elektronových, ale také iontových svazků, dále nové typy rtg. spektrometrů (kalorimetry), modelování fyzikálních procesů při rtg. probíhajících při mikroanalýze, jakož i rastrovací elektronová mikroskopie při zvýšených tlacích. Po přednáškách následovaly vždy panelové diskuse, umožňující zodpovězení všech dotazů a podrobný rozbor problémů.

 

Významná však byla i posterová sekce, kde bylo prezentováno asi 110 posterů. Tato sekce umožnila setkání a diskuse účastníků z celé Evropy. Z České republiky se zúčastnilo 5 pracovníků, kteří prezentovali celkem 6 posterů, a dva kolegové ze Slovenska. Zvláštní pozornost byla věnována mladým a začínajícím vědcům, jejichž rozvoj EMAS podporuje jednak granty, jednak soutěží o nejlepší příspěvek.

 

Všechny příspěvky vyjdou ve sborníku ve formě zvláštního vydání časopisu Mikrochimica Acta.

 

V rámci konference se konala i výstava firem, která přinesla přehled o nejnovějších výrob­cích. Konference se konala v rekreační oblasti Chiclana de la Frontera na pobřeží Atlan­tického oceánu asi 30 km od Cádizu v hotelu Valentin Sancti Petri, který se nachází na 8 km dlouhé písečné pláži. Příjemné prostředí i velmi teplé počasí přispělo k neformálním schůzkám a diskusím.

 

 

Soutěž o nejlepší práci v oboru spektroskopie mladých autorů (do 35 let),

ročník 2003

 

vyhlašuje Spektroskopická společnost JMM, a to ve dvou kategoriích:

 

     A - diplomové práce

     B - publikované původní práce, resp. soubor prací.

 

V obou kategoriích jsou předložené práce oponovány. Součástí soutěže je ústní prezentace výsledků práce na veřejné části zasedání hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM, kdy jsou soutěžící zároveň seznámeni s oponentskými posudky. Zasedání bude ukončeno vyhlášením výsledků soutěže a předáním cen. V každé kategorii budou vyhod­noceny maximálně 3 nejlepší práce; s oceněním je spojena finanční odměna až ve výši 3 000 Kč pro kategorii A, pro kategorii B je vedle finanční odměny až 5 000 Kč možné i přiznání nároku na cestovní grant až do výše 30 tisíc Kč. Udělení a využití cestovního grantu se řídí samostatnými níže uvedenými podmínkami. O uskutečnění soutěže roz­hodne předsednictvo Spektroskopické společnosti JMM podle počtu přihlášených prací.

 

Podmínky účasti v soutěži :

Autor, mladší 35 let ke dni podání přihlášky, zašle či osobně doručí přihlášku a 2 exem­pláře soutěžní práce (příp. prací) na adresu sekretariátu (Thákurova 7, 166 29 Praha 6, e mail: immss@spektroskopie.cz) od 15. 7. do 15.10. 2003.

 

V přihlášce do soutěže je třeba uvést:

-     jméno, příjmení, tituly

-     datum narození

-     kategorii soutěžních prací

-     obor spektroskopie

-     adresu pracoviště, na němž byla práce vypracována

-     současnou kontaktní adresu (včetně PSČ, příp. fax, telefon, e-mail).

 

V případě přihlášky do kategorie B je třeba přiložit prohlášení spoluautorů o podílu soutěžícího na předložené práci a uvést kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon) na uve­dené spoluautory.

 

Ústní prezentace proběhne v prosinci a přihlášení účastníci budou k účasti na ústní pre­zentaci písemné vyzváni. Po skončení soutěže budou všechny doručené materiály soutěží­cím vráceny. Po ústní prezentaci budou mimopražským účastníkům uhrazeny cestovní ná­klady na zá­kladě předložených jízdenek.


Podmínky pro udělení a využití cestovního grantu v kategorii B soutěže o nejlepší práci v oboru spektroskopie mladých autorů

 

Podmínky:

 

1.     Uchazeč ve věku do 35 let předložil se všemi náležitostmi svou práci do soutěže mla­dých spektroskopiků. Na základě posudků 2-3 oponentů a kvalitní ústní prezentace práci řádně obhájil, byl oceněn jednou z hlavních cen při příležitosti zasedání HV SS JMM v prosinci 2003 a byl mu přiznán nárok na cestovní grant ve výši specifikované rozhodnutím HV SS JMM.

2.     O vlastní cestovní grant může uchazeč požádat SS JMM během následujícího roku (2004), nejdéle pak 1 rok od data zasedání hlavního výboru SS JMM, na kterém byl nárok na udě­lení cestovního grantu přiznán.

3.     Žádost musí obsahovat:

a)     Stručnou charakteristiku konference s označením přínosu pro uchazeče.

b)    Potvrzení o přijetí abstraktu na konferenci spektroskopicky zaměřenou nebo s využitím dané spektroskopické metody v jiném směru výzkumu.

c)  Doporučení školitele či vedoucího, popř. souhlas zaměstnavatele s účastí žadatele na konferenci.

4.     Účastník konference napíše pojednání o konferenci do Bulletinu společnosti.

5.     Účastník provede řádné vyúčtování přidělených grantových prostředků do 3 týdnů po návratu, nejpozději do 15. 12. v daném roce, na základě platných dokladů.

6.     Přidělené finanční prostředky lze použít na cestovné, konferenční poplatky, ubytování a jako příspěvek na stravné.

 

 

Výše grantu:

 

1. místo:      cestovní grant až do výše 30 tis. Kč.

2. místo      cestovní grant až do výše 20 tis. Kč

3. místo      cestovní grant až do výše 10 tis. Kč

 

Hlavní výbor SS JMM má právo na základě kvality příspěvků nebo počtu přihlášených účastníků rozhodnout o zrušení některých cen či jejich redukci.

 

 

Další informace je možné získat na www stránkách www.spektroskopie.cz, resp, v bulletinech Společnosti JMM.

 


Nadcházející akce Spektroskopické společnosti JMM v r. 2003

 

Kurz HPLC/MS (22. – 25. 9. 2003)

 

Podrobnější informace prostřednictvím pořádajících odborných skupin nebo sekretariátu Společnosti (tel. 233 332 343, e-mail: immss@spektroskopie.cz).

 

 

 

Nabídka publikací Spektroskopické společnosti JMM

 

Skripta AAS I – základní kurz (2003)

387,- Kč

Inorganic Environmental Analysis

161,- Kč

Referenční materiály (přednášky)

93,- Kč

Skripta AAS II (pro pokročilé)

373,- Kč

Názvosloví IUPAC (Part XII: Terms related to electrothermal atomi­zation; Part XIII: Terms related to chemical vapour generation)

35,- Kč

Kurz ICP pro pokročilé

120,- Kč

Kurz AAS pro pokročilé (1996)

120,- Kč

Metodická příručka pro uživatele FTIR spektrometru

100,- Kč

Kurz Spojení HPLC/MS (2001)

270,- Kč

 

 

Objednávky (do vyčerpání zásob) přijímá písemně nebo telefonicky sekretariát Společ­nosti (pí. Pavla Vampolová, tel. 233 332 343).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

http://www.spektroskopie.cz

adresa sekretariátu: Thákurova 7, 166 29 Praha 6; tel./fax: 233 332 343

redakční rada: Dr. Milan Fara (předseda), Doc. Viktor Kanický, Ing. Dana Kolihová

tech. redakce: Pavla Vampolová

redakční uzávěrka: červen 2003; uzávěrka příštího čísla: říjen 2003