Bulletin č. 117

Publikace Společnosti  > >Bulletiny  > >Bulletin č. 117

 

 

B U L L E T I N

spektroskopické společnosti

Jana MARKA Marci

 

Číslo 117

duben 2003

 

http://www.spektroskopie.cz

e-mail sekretariátu: immss@spektroskopie.cz

telefonní číslo sekretariátu: 233 332 343

 

 

 

Základní kurz atomové absorpční spektrometrie

 

Jiřina Sysalová

 

V areálu kolejí VŠCHT v Praze 4 – Chodově se konal ve dnech  7.-10. dubna 2003 kurz AAS pro začátečníky. Kurzu se zúčastnili celkem 42 zájemci, kteří na závěr obdrželi osvědčení o absolvování. Pro účastníky byla při prezentaci připravena nová skripta Ato­mová absorpční spektrometrie I a překlad názvosloví IUPAC. Ve skriptech jsou na 118 stranách probrána témata jako teoretické základy AAS, instrumentace a techniky AAS, základní kroky analytické metody, otázky validace a vyhodnocování výsledků a poža­davky na akreditace pracovišť podle ČSN. Na přípravě skript se podílelo 8 autorů, dobře známých odborné veřejnosti. Témata byla autory jednotlivých kapitol přednesena ve 22 hodinách odborných přednášek, na které navazovaly dvě diskuze.

 

Kurz proběhl ve velmi dobré atmosféře a bez organizačních problémů, lesku mu pouze ubrala neúčast lektora prof. Eduarda Plška, který se ze zdravotních důvodů omluvil. Účastníci kurzu velice hodnotili, že obdrželi materiály při registraci, a ocenili vysokou úroveň přednášek. K této úrovni přispěla, kromě kvality přednášejících, také moderní au­diovizuální vybavenost střediska, celkové prostředí a velice ochotný personál.

 

Ve středu 9. dubna se konala v salónku místní menzy neformální společná večeře za při­spění zúčastněných firem: Altec, Amedis, Intertec, Chromspec, Merck, Perkin-Elmer, Shimadzu. Uvedené firmy také poskytly prostřednictvím svých zástupců podrobné materi­ály k nabízené instrumentální technice.

 

Nová skripta ke kurzu byla koncipována jako samostatná publikace, která by měla poslou­žit nejen účastníkům kurzu, ale i dalším zájemcům pracujícím v oblasti AAS. Je určena zejména těm, kteří samostatně aplikují nebo vyvíjejí analytické postupy s AAS nebo si potřebují doplnit teoretické znalosti, seznámit se s praktickými zkušenostmi nebo s novin-kami v instrumentaci. Skripta lze objednat v sekretariátě Společnosti za cenu 387,- Kč.

 

 

 

Kurzy vibrační spektroskopie 2003

 

Bohuslav Strauch

 

OS vibrační spektroskopie ve spolupráci s Ústavem analytické chemie, pracovníky Cen­trálních laboratoří VŠCHT Praha a firmou Nicolet CZ s.r.o. pořádala v druhé polovině ledna a po­čátkem února opět své tradiční kurzy „Měření infračervených spekter“, „Inter­pretace vib­račních spekter“ a již podruhé přibyl třídenní kurz „Kvantitativní molekulová spektrosko­pie“. Kurzy se konaly v budově pražské Vysoké školy chemicko-technologické v posluchárně A11 a v pracovnách Ústavu analytické chemie, resp. Centrálních laboratoří.

 

I. kurz  „Měření infračervených spekter“, 20. - 24. 1. 2003, 27 účastníků

 

Po úvodních slovech o naší společnosti a krátké informaci o osobě Jana Marka Marci ob­drželi frekventanti kurzovní materiály (inovovaný seznam literatury z oboru, základní typy spekter, vlastnosti optických materiálů v IČ oblasti, nepravé pásy ve spektrech a soubor typových a problémových spekter) a byli upozorněni na vhodné příručky, resp. literaturu v oboru. Zájemcům byla poskytnuta příručka měření FTIR spekter od doc. Trchové.

 

Jako vždy byla úvodní přednáška (Dr. S. Hilgard) věnována základním pojmům a popisu spekter. Následoval tzv. „Mixer“, při němž se frekventanti a vedoucí cvičení vzájemně představili. Kromě informace o pracovišti a pracovní problematice zhodnotil každý frek­ventant svou zdatnost a projevil své zájmy, podle toho byly pak konstituovány pracovní skupiny ve cvičeních, jež následovala. Tento způsob se nám velmi osvědčuje.

 

Po přednášce o FTIR spektroskopii (Dr. Pásztor) pojednala o přípravě vzorků a používa­ných standardních technikách při měření infračervených spekter Ing. Novotná. Ing. Ma­chovič prezentoval dnes silně frekventované metody reflexní spektroskopie a spolu s kol. Novotnou seznámil frekventanty s knihovnami vibračních spekter. Doc. Matějka se podílel na programu počítačovým zpracováním spekter a internetovými zdroji spektrálních infor­mací. Jednu a půl hodiny se věnoval Ing. Tenkl kvantitativní analýze a zejména možnos­tem analytických aplikací v blízké infračervené oblasti – NIR.

Tzv. „ hyphenated technics“, spojení FTIR spektroskopie s ostatními metodami (FT-Ra­man, GC, LC, TGA), přednesené Dr. Šikolou (firma Bruker), doplnil Dr. Pásztor infor­mací o IČ mikroskopii . Navazovala pak přednáška kol. Matějky o Ramanově spektrosko­pii a mikroskopii. Přednáškový program kurzu uzavírala kolektivní informace (Novotná, Machovič, Hilgard) o praktickém použití IČ spektroskopie a mým komentářem o literatuře z vibrační spektroskopie; dále jsem upozornil na nepravé pásy jednak při stálých a jednak při proměnlivých vlnočtech a demonstroval příklady správně a chybně snímaných spekter.

 

Praktická cvičení proběhla v pěti pracovních skupinách po čtyři odpoledne za kontrolo­vané účasti frekventantů; jako obvykle byla na programu metodika měření plynů, kapalin, kalibrace a měření tloušťky kyvety, manipulace s optickým materiálem (Ing. Kohoutová a Ing. Javůrková), spektra v pevné fázi s přípravou emulzí a tablet, problémy interakce (Dr. Kesner), reflexní metody – ATR, DRIFT (Dr. Pásztor) a procesní zpracování dat v IČ spektrech (Dr. Matějka). Z „Mixeru“ a tradičních závěrečných anketních lístků lze kon­statovat, že do IČ servisu přicházejí noví, mladí lidé, pole působnosti IČ spektroskopie zasahuje dnes do řady oblastí s významnou aplikací. Tentokrát se kurzu účastnili výhradně uživatelé FTIR přístrojů firmy Nicolet CZ s.r.o.

 

 

II. kurz  ,,Interpretace vibračních spekter“, 27. – 31. 1. 2003, 24 účastníků

 

Kurz jsem opět zahájil podrobnější informací o osobnosti Jana Marka Marci a o historic­kém vývoji vibrační spektroskopie zejména v přístrojové oblasti, opět byly frekventantům rozdány rozsáhlé materiály pro cvičení v interpretaci spekter s inovovanými tabulkami charakteristických frekvencí a úkoly k řešení. Před vlastní náplní kurzu proběhlo osvěd­čené vzájemné „Mixerové seznámení“ frekventantů a podle připomínek z předchozích kurzů jsme do programu zařadili tzv. první prezentaci programu PE TUTOR. Svoji úvodní přednášku, zabývající se teorií vibrací jednoduchých molekul, základními vibračními mody, jejich klasifikací a spektrálními projevy, jakož i později uvedenou přednášku o vib­račních spektrech anorganických látek, jsem poskytl frekventantům v psané formě, což jim významně usnadnilo recepci mluveného slova. Dr. Hilgard se v chemické aplikaci věnoval charakteristickým frekvencím u jednotlivých typů organických látek a funkčních skupin, efektům okolí (substituce, druhy vazeb, spřažení) v molekulách. O vnějších interakcích a efektech pohovořil doyen kurzů doc. Horák. O identifikaci látek ze spekter přednášeli kol. Novotná a V. Machovič. V děleném programu paralelně s interpretačními cvičeními (Strauch) seznámil Doc. Matějka účastníky kurzu se spektrálními interpretačními pro­gramy. Předvedl jsem ukázky interpretací Ramanových spekter a věnoval se spektrům v anorganické chemii. Souvislostmi ve vibračních spektrech a jejich využití v současné vědě i praxi se zabývala doc. Vlčková. S přednáškami se průběžně prolínala analytická interpretační cvičení (Strauch, Hilgard) a taktéž skupinová cvičení u počítačů (Matějka). Výukový program uzavírala opakovaná demonstrace programu PE-TUTOR a z Internetu.

 

V závěru kurzu byla tradiční soutěž v interpretaci IČ spekter za účasti tentokrát drtivé vět­šiny frekventantů. Výsledky vyhodnocoval pak celý kolektiv vedení kurzů. Soutěžní spektra byla: toluen, nonanová kyselina, ethylisobutyrát, isobutyronitril, anilin, propionát sodný, 1,6-heptandien-4-ol, kyselina benzoová, nonylaldehyd, 3-nonanon, 2-jodpropan, 1-hexen, uhličitan vápenatý (kalcit), hydratovaný křemičitan vápenatý a oxid vápenatý (kontaminace H2O a CO2). Pět nejlepších řešitelů bylo odměněno cenami, z nichž tři nej­lepší obdrželi též trička s emblémem naší společnosti: Ing. Michal Ritz, VŠB TU Ostrava, Mgr. Zorka Macháčková, katedra anorg. chemie PřFUK, Praha a Ing. Pavla Janků, So­aré Sekt a.s.

 

 

III. kurz „Kvantitativní molekulová spektroskopie“, 3 – 5. 2. 2003, 12 účastníků.

 

Kurz byl zahájen naším již tradičním způsobem, základy kvantitativní analýzy infračerve­ných spekter prezentoval Dr. Hilgard, doc. Matějka potom účastníky seznámil s ukázkami software pro klasickou kvantitativní analýzu a problematikou separace spektrálních pásů. Druhý den byly na pořadu matematické základy kvantitativní analýzy (doc. Malec), shlu­ková analýza a software pro ni, základy analýzy hlavních komponent (PCA) a regresních metod (PLS) - doc. Matějka. O praktickém použití multivariačních metod hovořil Ing. Tenkl a ukázky aplikací multivariačních metod předvedli kol. Novotná a kol. Machovič. Závěrečný den byl věnován děleným cvičením – seznámení s dalším softwarem (Novotná, Machovič) a práce s programem Unscrambler (Matějka). Pokud jsme informováni, tak kurz tohoto typu je alespoň v evropském regionu ojedinělý. Neuralgickým bodem tohoto kurzu je prezentace matematických základů a matematická erudice. Nicméně, v současnosti řešené úkoly praxe bez kvalifikace tohoto typu jsou ztěží realizovatelné.

 

Frekventanti všech tří kurzů obdrželi na základě své účasti a vyplnění anketního listu ab­solventské osvědčení naší společnosti. Závěrem k této zprávě bych chtěl poděkovat za technické a organizační zajištění a úspěšný průběh kurzů doc. Matějkovi a sekretářce naší Společnosti paní Pavle Vampolové.

 

 

 

Neue Möglichkeiten zur Routine-Interpretation von Infrarot– und Ramanspektren, Dresden, září 2002

 

Bohuslav Strauch

 

Spolu s kolegou Pavlem Matějkou jsme se v loňském září zúčastnili týdenního kurzu „Nové možnosti v rutinní interpretaci infračervených a Ramanových spekter“, pořádaného Německou chemickou společností (GDCh) na ústavě analytické chemie Technické univer­zity v  Drážďanech (prof. Reiner Salzer). Díky svým dlouhodobým kontaktům s tímto pra­covištěm a informacím prof. Salzera o našich kurzech jsme obdrželi pozvánku na akci, jež nás zajímala zejména pro srovnání. Principiální rozdíl je ovšem v délce trvání školení (firmy nechtějí své pracovníky na delší dobu vysílat zejména z finančních důvodů) a ve výši poplatků: pro členy společnosti 1 270 є resp. pro nečleny 1 570 є. Kurzu se kromě nás účastnilo 6 odborníků z NSR a 1 z Rakouska, někteří měli již větší zkušenosti v oboru, někteří byli naprostí začátečníci.

 

Kurz nemá příliš odlišnou strukturu od našich kurzů, nicméně s ohledem na týdenní trvání dochází jak v prezentaci přednášek, tak v interpretačních cvičeních k silné kondenzaci pojmů a faktů, logických skoků, praktická cvičení mají charakter demonstrací pracovníky ústavu. Jinak kurz byl materiálově, jak pomůckami, tak přístrojově, dobře zajištěn. Didak­tická schopnost přednášejících byla různá – výborná i horší. Pro nás jsou inspirativní ně­které interpretační okruhy (biomateriály, polymery), zvýšení akcentu na Ramanovu spek­troskopii, jež se jistě v budoucnu i u nás díky některým jedinečnostem v praxi prosadí, na druhé straně jsme si ověřili, že efektivní školení vyžaduje svůj čas, následnost a dostatek prostoru pro vlastní aktivitu frekventantů. Drážďanské kolegy jsme inspirovali naší soutěží v interpretaci, takže to hned zkusili. My s kolegou Matějkou jsme se zúčastnili mimo sou­těž. Závěrem k této zprávě bych rád poděkoval hlavnímu výboru naší společnosti za fi­nanční podporu naší účasti. Myslím, že se s našimi kurzy nemáme zač stydět, v kvantitativní analýze by němečtí kolegové naši participaci velmi uvítali, nic takového v celé NSR i okolí nemají.

 

 

 

Oznámení předsednictva Hlavního výboru Spektroskopické společnosti JMM

 

Na základě výzvy uveřejněné v Bulletinu 115 (prosinec 2002) došly předsednictvu Hlav­ního výboru žádosti o podporu účasti členů Společnosti na konferencích se spektroskopic­kou tématikou v r. 2003. Na svém zasedání dne 23. 4. 2003 rozhodlo předsednictvo o udělení prostředků těmto členům Společnosti:

kolektivu spolupracovníků Dr. Vladimíra Havlíčka,

Dr. Jiřině Sysalové,

Dr. Bohumilu Dočekalovi.

 

 

 

Nabídková a poptávková služba členů Společnosti

 

LOVOCHEMIE a.s., Vinická 775, 289 03 Městec Králové

uvítá nabídku na odprodej staršího funkčního přístroje AAS pro svou laboratoř, přednostně výrobek fy VARIAN. Postačující je plamenové technika (vzduch/acetylén, acetylén/oxid dusný). Nabídky zašlete laskavě na shora uvedenou adresu k rukám Ing. Jitky Šmidrkalové (tel.: 35 644 302 až 5, e-mail: jitka.smidrkalova@lovochemie.cz).

 

Nadcházející akce Spektroskopické společnosti JMM v r. 2003

 

Seminář OS instrumentálních radioanalytických metod (25. 6.)

12. Spektroskopická konference (10. – 12. 6.)

Kurz HPLC/MS (22. – 25. 9.)

18. NMR Valtice (28. – 30. 4.).

 

Podrobnější informace prostřednictvím pořádajících odborných skupin nebo sekretariátu Společnosti (tel. 233 332 343, e-mail: immss@spektroskopie.cz).

 

 

 

Nabídka publikací Spektroskopické společnosti JMM

 

Skripta AAS I – základní kurz (2003)

387,- Kč

Inorganic Environmental Analysis

161,- Kč

Referenční materiály (přednášky)

93,- Kč

Skripta AAS II (pro pokročilé)

373,- Kč

Názvosloví IUPAC (Part XII, XIII)

35,- Kč

Kurz ICP pro pokročilé

120,- Kč

Kurz AAS pro pokročilé (1996)

120,- Kč

Metodická příručka pro uživatele FTIR spektrometru

100,- Kč

Kurz Spojení HPLC/MS (2001)

270,- Kč

 

 

Objednávky (do vyčerpání zásob) přijímá písemně nebo telefonicky sekretariát Společ­nosti (pí. Pavla Vampolová, tel. 233 332 343).

 

 

 

 

 

 

Spektroskopická společnost Jana Marka Marci

http://www.spektroskopie.cz

adresa sekretariátu: Thákurova 7, 166 29 Praha 6; tel./fax: 233 332 343

redakční rada: Dr. Milan Fara (předseda), Doc. Viktor Kanický, Ing. Dana Kolihová

tech. redakce: Pavla Vampolová

redakční uzávěrka: duben 2003; uzávěrka příštího čísla: červen 2003